6.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/24


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/363

z 5. marca 2015

o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29 a jej článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada prijala 31. januára 2013 rozhodnutie 2013/71/SZBP o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (1), ktorým sa im na obdobie ďalších 12 mesiacov predlžuje platnosť ich vnútroštátnych povolení na vstup a pobyt na území členských štátov uvedených v spoločnej pozícii Rady 2002/400/SZBP (2).

(2)

Na základe vyhodnotenia uplatňovania spoločnej pozície 2002/400/SZBP Rada považuje za vhodné predĺžiť platnosť uvedených povolení o ďalších 24 mesiacov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty uvedené v článku 2 spoločnej pozície 2002/400/SZBP predĺžia platnosť vnútroštátnych povolení na vstup a pobyt udelených podľa článku 3 uvedenej spoločnej pozície o ďalších 24 mesiacov, a to od 31. januára 2014.

Článok 2

Rada vyhodnotí uplatňovanie spoločnej pozície 2002/400/SZBP do šiestich mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 5. marca 2015

Za Radu

predsedníčka

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/71/SZBP z 31. januára 2013 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 32, 1.2.2013, s. 19).

(2)  Spoločná pozícia Rady 2002/400/SZBP z 21. mája 2002 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. ES L 138, 28.5.2002, s. 33).