6.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/24


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/363

af 5. marts 2015

om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29 og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. januar 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/71/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (1), hvorved gyldigheden af deres nationale tilladelser til indrejse i og ophold på de medlemsstaters område, der er nævnt i Rådets fælles holdning 2002/400/FUSP (2), blev forlænget med 12 måneder.

(2)

Rådet finder det på baggrund af en vurdering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP rimeligt, at gyldigheden af disse tilladelser forlænges med yderligere 24 måneder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De medlemsstater, der er nævnt i artikel 2 i fælles holdning 2002/400/FUSP, forlænger gyldigheden af de nationale tilladelser til indrejse og ophold, der er givet i medfør af artikel 3 i nævnte fælles holdning, med yderligere 24 måneder fra den 31. januar 2014.

Artikel 2

Rådet foretager en evaluering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP senest seks måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2015.

På Rådets vegne

D. REIZNIECE-OZOLA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/71/FUSP af 31. januar 2013 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (EUT L 32 af 1.2.2013, s. 19).

(2)  Rådets fælles holdning 2002/400/FUSP af 21. maj 2002 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (EFT L 138 af 28.5.2002, s. 33).