14.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/13


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 736/2010

(2010. gada 13. augusts),

ar ko labo latviešu valodas versiju Regulai (EK) Nr. 1121/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 IV un V sadaļā paredzēto noteikumu piemērošanai atbalsta shēmām lauksaimniekiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (1), un jo īpaši tās 142. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1121/2009 (2) latviešu valodas versijas 31., 32. un 33. pantā ir ieviesušās vairākas kļūdas.

(2)

Tādēļ attiecīgi jālabo Regula (EK) Nr. 1121/2009.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulā (EK) Nr. 1121/2009 veic šādus labojumus:

1)

31. panta c) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“c)

“pirmais pārstrādātājs” ir jebkurš Regulas (EK) Nr. 73/2009 96. un 98. pantā minēto lauksaimniecības izejvielu izmantotājs, kas apņemas veikt šo izejvielu pirmo pārstrādi, lai iegūtu vienu vai vairākus produktus, kas minēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 1. punkta j) apakšpunktā;”;

2)

31. panta d) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“d)

“savācējs” ir jebkura persona, kas noslēdz līgumu ar atbalsta pieprasītāju a) apakšpunkta nozīmē un uz sava rēķina nopērk vismaz vienu no produktiem, kas minēti attiecīgi Regulas (EK) Nr. 73/2009 54. panta 2. punktā vai 98. panta 1. punktā;”;

3)

32. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Neierobežojot dalībvalstu tiesības piemērot Regulas (EK) Nr. 73/2009 97. panta 4. punktā paredzēto iespēju, minētās regulas 97. panta 3. punktā un 98. panta 2. punktā minēto pārstrādes līgumu noslēdz starp apstiprinātu pirmo pārstrādātāju 33. panta nozīmē, no vienas puses, un atbalsta pieprasītāju vai atzītu ražotāju organizāciju, kas viņu pārstāv, vai apstiprinātu savācēju 33. panta nozīmē, no otras puses.

Ja atzīta ražotāju organizācija darbojas arī kā apstiprināts pirmais pārstrādātājs, par līgumu var uzskatīt piegādes saistības.”;

4)

32. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

attiecīgā gadījumā – atbalsta pieprasītāja apņemšanās piegādāt pirmajam pārstrādātājam kopējo ievāktās ražas daudzumu vai dalībvalstu noteiktos minimālos daudzumus.”;

5)

32. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja līgumu slēdz starp apstiprinātu pirmo pārstrādātāju un atzītu ražotāju organizāciju vai apstiprinātu savācēju, kas pārstāv atbalsta pieprasītāju, līgumā norāda arī a) apakšpunktā minētos attiecīgo atbalsta pieprasītāju vārdus vai nosaukumus un adreses, kā arī b) apakšpunktā minētās kultūraugu sugas un apsētās platības katram atbalsta pieprasītājam.”;

6)

33. panta virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“Pirmo pārstrādātāju un savācēju apstiprināšana”;

7)

33. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

1.“1.   Šīs nodaļas vajadzībām dalībvalstis izveido to teritorijā esošo pirmo pārstrādātāju un savācēju apstiprināšanas sistēmu. Tās jo īpaši paredz apstiprināšanas nosacījumus, nodrošināt vismaz to, ka:

a)

apstiprinātajiem pirmajiem pārstrādātājiem un savācējiem ir administratīvie resursi 32. pantā minēto līgumu pārvaldībai;

b)

apstiprinātajiem pirmajiem pārstrādātājiem ir atbilstošas ražošanas jaudas.”;

8)

33. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Ja konstatē, ka apstiprināts pirmais pārstrādātājs vai savācējs nepilda saistības, kas noteiktas šajā nodaļā, vai valstu noteikumus, kuri pieņemti uz šīs nodaļas pamata, vai ja apstiprināts pirmais pārstrādātājs vai savācējs nepiekrīt pārbaudēm vai neveicina pārbaudes, kas jāveic dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1122/2009, dalībvalstis piemēro attiecīgas sankcijas. Sankciju lielumu aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma smagumu.”;

9)

33. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Dalībvalstis publisko sarakstu ar apstiprinātajiem pirmajiem pārstrādātājiem un savācējiem vismaz divus mēnešus pirms datuma, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1122/2009 11. panta 2. punktu vai 13. panta 6. punktu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 13. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.

(2)  OV L 316, 2.12.2009., 27. lpp.