11/ 61

BG

Официален вестник на Европейския съюз

171


22002D0064


L 238/34

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 64/2002

от 31 май 2002 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейско икономическо пространство, изменено с протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към споразумението бе изменено с Решение № 45/2002 на Съвместния комитет на ЕИП от 19 април 2002 г. (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета от 25 май 1998 г. относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари (2) се включва в споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 1172/98 отменя, считано от 1 януари 1999 г. Директива 78/546/ЕИО на Съвета от 12 юни 1978 г. относно статистическите справки при превоз на товари по шосе като част от регионалните статистики (3), в последствие изменена, която е включена в споразумението и следва да бъде съответно отменена в споразумението.

(4)

Регламент (ЕО) № 2691/1999 на Комисията от 17 декември 1999 г. относно правилата за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета за статистическите справки при автомобилен превоз на товари (4) се включва в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XXI към Споразумението се изменя както следва:

1.

След точка 7д (Регламент (ЕО) № 2163/2001 на Комисията) се добавя следното:

„7е.

398 R 1172 ОВ L 163, 6.6.1998 г., стр. 1

399 R 2691: Регламент (ЕО) № 2691/1999 на Комисията от 17 декември 1999 г. (ОВ L 326, 18.12.1999 г., стр. 39).

За целите на настоящото споразумение, разпоредбите на регламента следва да се четат със следните адаптации:

а)

Член 5 , параграф 3, точка 2 се заменя със следното:

„Първото предаване на данни покрива първото тримесечие на 2002 г.“;

б)

Исландия се освобождава от предаването на данни, изисквани съгласно настоящия регламент;

в)

Лихтенщайн предоставя данните, съгласно изискванията на този регламент, но методите за събиране на данните се адаптират към структурните характеристики на пътния транспорт в страната, в споразумение с Евростат. По-специално, Лихтенщайн може да предава данни, които се обхващат единствено превозни средства, които извършват редовни превозни транспортни операции по шосе на територията на държавите-членки на ЕИП.

г)

Данни за Лихтенщайн се предоставят за първото тримесечие на 2003 г.“

2.

Текстът на точка 5 се заличава.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1172/98 и на Регламент № 2691/1999 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 юни 2002 година, при условие че са направени всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП (5) съгласно член 103, параграф 1 от споразумението.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Еврoпейските общности.

Съставено в Брюксел на 31 май 2002 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

P. WESTERLUND


(1)  ОВ L 154, 13.6.2002 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 163, 6.6.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 168, 26.6.1978 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 326, 18.12.1999 г., стр. 39.

(5)  Не са посочени конституционни изисквания.