16.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/4


Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

2010/C 156/03

Tuen N:o: XA 40/10

Jäsenvaltio: Liettua

Alue: —

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Paramos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą (schemos Nr. XA 249/09 pakeitimas)

Oikeusperusta: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-815 pripažinimo netekusiais galios „pakeitimo“ projektas.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 3 100 000 LTL (898 550 EUR) virallisen eurokurssin mukaan.

Tuen enimmäisintensiteetti:

1.

Enintään 100 % kuolleiden eläinten poistamisesta ja hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista, kun tällaisten eläinten TSE-testaus on pakollista.

2.

Enintään 100 % poistamiskustannuksista ja enintään 75 % hävittämiskustannuksista, kun kyseessä on:

sellaisten kuolleiden nautojen, lampaiden tai vuohien poistaminen, joiden TSE-testaus ei ole pakollista;

kuolleiden hevosten poistaminen;

kuolleiden sikojen poistaminen, kun pitäjällä on enintään 1 000 sikaa.

3.

Enintään 18 % poistamis- ja hävittämiskustannuksista, kun kyseessä on:

kuolleiden sikojen poistaminen, kun pitäjällä on enemmän kuin 1 000 sikaa;

kuolleiden lintujen poistaminen.

Täytäntöönpanopäivä: Tukiohjelma tulee voimaan, kun komissio on lähettänyt vastaanottoilmoituksen, rekisteröinyt ohjelman tunnistenumerolla ja julkaissut tiivistelmän verkkosivustollaan.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31 päivään joulukuuta 2013 asti.

Tuen tarkoitus: Tuki pk-yrityksille.

Karjankasvatuksessa toimivien yritysten ja viljelijöiden tukeminen, jotta kaikkien kuolleiden eläinten valvontaan ja turvalliseen poistamiseen on olemassa jatkuva ohjelma.

Komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 16 artiklaa sovelletaan.

Asianomainen ala: Maatalouden alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Internet-osoite: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=22363&p_query=&p_tr2=&p_org=13&p_fix=y

Muita tietoja: Tämän valtiontukiohjelman tullessa voimaan tukiohjelman nro XA 249/09 soveltaminen päättyy.

Tuen N:o: XA 41/10

Jäsenvaltio: Slovenia

Alue: Goriška statistična regija (Goriškan tilastollinen alue)

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Podpore programom razvoja podeželja v Mestni občini Nova Gorica

Oikeusperusta: Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Noin 56 000 EUR vuodessa.

Tuen enimmäisintensiteetti:

maatilainvestointien osalta enintään 40 % tukikelpoisista kustannuksista (ilman arvonlisäveroa);

vakuutusmaksujen osalta osarahoitus saa olla enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista;

maan uusjaon osalta enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista ilman arvonlisäveroa;

laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämisen osalta enintään 100 % ilman arvonlisäveroa, tuettujen palveluiden muodossa;

teknisen tuen osalta enintään 100 % ilman arvonlisäveroa, tuettujen palveluiden muodossa.

Täytäntöönpanopäivä: Siitä päivästä alkaen, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31 päivään joulukuuta 2013 saakka.

Tuen tarkoitus:

1.

Maatilainvestoinnit (4 artikla):

Tarkoitus: osarahoitus alkutuotannon maatilainvestointeihin, joiden tavoitteena on tuotantokustannusten supistaminen, tuotannon parantaminen ja uudelleensuuntaaminen, laadun parantaminen sekä luonnonympäristön säilyttäminen ja parantaminen tai hygieniaolosuhteiden taikka eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten parantaminen.

Tukikelpoiset kustannukset: kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankinta tai parantaminen, koneiden ja laitteiden hankinta tai ostoleasing, tietokoneohjelmistot mukaan luettuina, enintään omaisuuden markkina-arvoon asti; edellä mainittuihin menoihin liittyvät yleiskulut, kuten arkkitehtien, insinöörien ja konsulttien palkkiot, toteutettavuustutkimuksia sekä patenttien ja käyttölupien hankintakulut, muun kuin rakentamiseen tarkoitetun maan hankinta.

2.

Vakuutusmaksujen suorittaminen (12 artikla):

Tarkoitus: luonnonmullistuksiin ja niiden viljelmille aiheuttamien vahinkojen ja niihin liittyvien riskien pienentäminen, eläintautien aiheuttamien menetysten pienentäminen;

Tukikelpoiset kustannukset: vakuutusmaksujen kustannukset, kun vakuutukset kattavat sääolojen peltokasvi- ja hedelmäviljelmille aiheuttamat vahingot yhdellä kasvukaudella sekä eläintautien aiheuttamat vahingot yhden vakuutuskauden aikana.

3.

Maan uusjako (13 artikla):

Tarkoitus: lohkojen pienestä koosta ja hajanaisuudesta johtuvien tuotantokustannusten supistaminen;

Tukikelpoiset kustannukset: oikeudelliset ja hallinnolliset kustannukset, maanmittauskustannukset mukaan luettuina

4.

Laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistäminen (14 artikla):

Tarkoitus: Edistää laadukasta maataloustuotantoa.

Tukikelpoiset kustannukset: kustannukset, jotka aiheutuvat markkinatutkimuksista, tuoteideoinnista ja -suunnittelusta, mukaan luettuina tuet hakemusten laatimiseksi maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten tunnustamiseksi tai erityisluonnetta koskevien todistusten saamiseksi asiaa koskevien yhteisön asetusten mukaisesti; kustannukset, jotka aiheutuvat laadunvarmistusjärjestelmien, kuten ISO 9000- tai 14000 -sarjan, ja HACCP-järjestelmien (vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi), jäljitysjärjestelmien, järjestelmien, joilla varmistetaan aitous- ja markkinointinormien noudattaminen, sekä ympäristöauditointijärjestelmien käyttöönotosta; kustannukset, jotka aiheutuvat henkilöstön kouluttamisesta edellä mainittujen ohjelmien ja järjestelmien soveltamiseen; kustannukset, jotka aiheutuvat tunnustettujen varmentamislaitosten laadunvarmistus- ja vastaaville järjestelmille ensimmäistä kertaa annetuista varmentamisista perimistä maksuista.

5.

Teknisen tuen antaminen (15 artikla):

Tarkoitus: tehokkuuden ja asiantuntemuksen lisääminen osarahoittamalla kustannuksia, jotka liittyvät opetukseen ja koulutukseen, neuvontapalveluihin, maatilayritysten välistä tiedonvaihtoa edistävien tapahtumien järjestämiseen, kilpailujen, näyttelyiden ja messujen järjestämiseen ja niihin osallistumiseen, julkaisuihin ja verkkosivustoihin.

Tukikelpoiset kustannukset: viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus- ja koulutustoimien osalta koulutusohjelman järjestämiskustannukset ja osallistujien matka- ja oleskelumenot; maatilayritysten välisen tiedonvaihdon, kilpailujen, näyttelyiden ja messujen järjestämisen ja niihin osallistumisen osalta osallistumismaksut, matkakustannukset, julkaisujen kustannukset, näyttelytilojen vuokra, vertauskuvalliset palkinnot (arvo enintään 250 EUR palkintoa ja voittajaa kohti); julkaisut, kuten esitteet tai verkkosivustot, joissa esitellään jonkin tietyn alueen tai tuotteen tuottajia koskevia tietoja, jos tiedot ja niiden esitystapa ovat puolueettomia ja kaikilla asianomaisilla tuottajilla on tasavertaiset mahdollisuudet olla edustettuina julkaisussa.

Asianomainen ala: Kaikki maataloustuotannon alat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Mestna občina Nova Gorica

Trg E. Kardelja 1

SI-5000 Nova Gorica

SLOVENIJA

Internet-osoite: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=603

Muita tietoja: —

Tuen N:o: XA 42/10

Jäsenvaltio: Κύπρος (Kypros)

Alue: Κύπρος (Kypros)

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010

Oikeusperusta:

α)

Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010 οι οποίοι εγκρίθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2009

β)

Η Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθ. 312 ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009 όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2009

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 250 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 %

Täytäntöönpanopäivä: 19 päivänä maaliskuuta 2010.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 30 päivään hesäkuuta 2014.

Tuen tarkoitus: Vakuutusmaksut (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 12 artikla).

Asianomainen ala: A10201 – Rypäleiden viljely.

A10204 – Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely.

A10205 – Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät sekä pähkinät.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31

Λευκωσία/Nicosia

ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS

(Agricultural Insurance Organisation

Zinonos Chr. Sozou 29-31

Nicosia

CYPRUS)

Internet-osoite: http://www.oga.org.cy/images/users/1/23.03.046.110.2009.pdf

http://www.oga.org.cy/images/users/1/23.01.050.163-2009.pdf

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/9D62E9F65B0DBB94C22576390025F89F/$file/Απόφαση%20Αρ.%20312.pdf

Muita tietoja: Vuonna 2010 vahvistetulla maatalousvakuutuksia koskevalla lailla ja vuonna 2010 vahvistetuilla maatalousvakuutusorganisaation muutoksia koskevilla asetuksilla (nro 2) muutetaan nykyistä maatalousvakuutusjärjestelmää seuraavasti: a) se kattaa lehtipuumetsille helteistä aiheutuneet vahingot, b) se kattaa vahingot, jotka aiheutuvat huonoista sääolosuhteista omenille, kirsikoille, luumuille ym. kota- ja kivihedelmille kukintavaiheessa, c) lehtipuiksi luetaan myös saksanpähkinäpuu, ja d) ajanjakso, jolta maksetaan korvauksia puissa ja pensaissa kasvaville hedelmille sekä pähkinöille aiheutuneista vahingoista, alkaa ennen kukintavaihetta. Jotta lehtipuiden vakuutusjärjestelmä ja myös koko maatalousvakuutusjärjestelmä pysyy toimintakelpoisena ja jotta maatalousvakuutusorganisaatio pystyy hoitamaan velvollisuutensa vakuutettuja maanviljelijöitä kohtaan, on katsottu tarpeelliseksi suurentaa omenien, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien vakuutusmaksuja kuudesta prosentista kymmeneen prosenttiin. Tämä merkitsee sitä, että niin maanviljelijöiden kuin hallituksen vuosimaksut suurenevat, koska valtio tukee vakuutusmaksuja 50 prosentilla (noin 250 000 EUR). Tällä tukitoimella muutetaan voimassa olevaa tukea nro ΧΑ 77/08, jonka nimi on ”Tuki vakuutusmaksujen suorittamiseen”.

Tuen N:o: XA 43/10

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: —

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Ayudas para fomentar la producción de productos de calidad

Oikeusperusta: Proyecto de Real Decreto …/2010, de … de …, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de la floricultura para mejorar la producción, la comercialización y la formación del sector.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 2 083 333 EUR vuodessa.

Kuninkaallisen asetuksen 1–3 jaksossa säädettyjen tukien enimmäismäärä on 250 000 EUR tuottajayhdistystä kohti, ja tukea myönnetään enintään kolmen vuoden aikana toteutetuille toimille.

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 % tosiasiallisista kustannuksista siinä tapauksessa, että toimien toteuttamisesta vastaa pienten ja keskisuurten yritysten muodostama tuottajayhdistys.

Täytäntöönpanopäivä: Heti kun poikkeushakemuksen rekisteröintinumero on julkaistu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston internetsivustolla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31 päivään joulukuuta 2013 asti.

Tuen tarkoitus: Elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden laadun parantaminen ja monipuolistaminen niiden kaupallisen arvon lisäämiseksi – asetuksen (EY) N:o 1857/2006 14 artikla.

Tukikelpoiset toimet:

Asianomainen ala: Elävät kasvit ja kukkaviljelytuotteet.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Paseo de Infanta Isabel, 1

28014 Madrid

ESPAÑA

Internet-osoite: http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/ayudas_floricultura.pdf

Muita tietoja: —

Tuen N:o: XA 47/10

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunitat Valenciana

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Intercitrus

Oikeusperusta: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Generalitat 2010

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 500 000,00 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 100 %

Täytäntöönpanopäivä: Heti kun poikkeushakemuksen rekisteröintinumero on julkaistu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston internetsivustolla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Vuoden 2010 joulukuuhun asti.

Tuen tarkoitus: Osallistuminen messuille. Foorumien järjestäminen yritysten välistä tietojenvaihtoa varten sekä vientiä merentakaisiin maihin harjoittavien yritysten koordinointi.

Appelsiineja ja klementiinejä koskeva tiedotus- ja menekinedistämiskampanja niiden kulutuksen lisäämiseksi korostamalla ravitsemuksellisia näkökohtia ja terveysvaikutuksia ilman viittauksia yrityksiin, tuotemerkkeihin tai alkuperään. Tieteellisen tiedon kerääminen ja analysoiminen elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädettyihin luetteloihin sisällyttämistä koskevien ehdotusten esittämiseksi. Markkinakehitystä koskevan tiedon parantaminen, alakohtainen teidotuskeskus ja suhteet alueen keskus- ja paikallisviranomaisiin. Alan sopimustoiminnan edistäminen ja sopimusten hyväksyminen. Laatuun liittyvät tekniset toimet: tuholaisten ja tautien seuranta, tutkimusohjemat. Suunnitellut toimet ovat 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan mukaisia.

Asianomainen ala: Valencian autonomisen alueen maatalous- ja elintarvikealalla toimivat pk-yritykset

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Internet-osoite: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/intercitrus2010.pdf

Muita tietoja: —

La Directora General de Comercialización

Marta VALSANGIACOMO GIL