19.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/32


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italien) den 2. april 2010 — Emiliano Orru’ mod Ministero dell’Interno

(Sag C-172/10)

2010/C 161/46

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Emiliano Orru’

Sagsøgt: Ministero dell’Interno

Det præjudicielle spørgsmål

Er den nationale lovgivning (som blev vedtaget efter Bersani-dekretet, lovdekret nr. 223 af 4.7.2006, ophøjet til lov nr. 248 af 4.8.2006), der indebærer en »national ordning … som bl.a. er karakteriseret ved:

a)

en generel tendens til beskyttelse af indehaverne af koncessioner, der er udstedt på et tidligere tidspunkt på baggrund af en udbudsrunde, som på ulovlig vis har udelukket en del af de erhvervsdrivende;

b)

bestemmelser, som garanterer faktisk fastholdelse af de markedspositioner, som er blevet opnået (eksempelvis et forbud mod at nye koncessionshavere åbner centre inden for en vis afstand i forhold til de eksisterende centre);

c)

mulighed for bortfald af koncessionen i tilfælde, hvor koncessionshaveren direkte eller indirekte administrerer grænseoverskridende spilleaktiviteter, der kan sammenlignes med den af koncessionen omfattede type aktiviteter«,

forenelig med artikel 43 EF og 49 EF?