ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.327.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
12 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1212/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за определяне за риболовната 2010 година на ориентировъчните цени и общностните цени на производител за определени рибни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/944/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юли 2009 година относно схемите за държавни помощи C 6/04 (ex NN 70/01) и C 5/05 (ex NN 71/04), приведени в действие от Италия в полза на производителите на парникови култури (освобождаване от акцизи върху газьол, използван за отопление на парници) (нотифицирано под номер C(2009) 5497)

6

 

 

2009/945/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юли 2009 година относно реформата на начина на финансиране на пенсионната схема на RATP (държавна помощ C 42/07 (ex N 428/06)) която Франция възнамерява да приведе в действие в полза на RATP (Парижката компания за градски транспорт) (нотифицирано под номер C(2009) 5505)  (1)

21

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1213/2009 на Комисията от 11 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

36

 

 

Регламент (ЕС) № 1214/2009 на Комисията от 11 декември 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

38

 

 

2009/946/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/8/2009 на Комитета по политика и сигурност от 4 декември 2009 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.