15.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/1


UREDBA SVETA (EU) št. 409/2012

z dne 14. maja 2012

o začasni odložitvi nekaterih omejevalnih ukrepov iz Uredbe (ES) št. 194/2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/225/SZVP z dne 26. aprila 2012 o spremembi Sklepa 2010/232/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 194/2008 (2) določa nekatere ukrepe, vključno z omejitvami glede uvoza in izvoza nekaterega blaga v Burmo/Mjanmar, zamrznitvijo sredstev in gospodarskih virov nekaterih posameznikov in subjektov ter omejevanjem financiranja nekaterih podjetij.

(2)

Kot odziv na nedavne dogodke v Burmi/Mjanmaru je bil s Sklepom 2012/225/SZVP spremenjen Sklep 2010/232/SZVP (3) z namenom, da se do 30. aprila 2013 začasno odložijo vsi omejevalni ukrepi razen embarga na orožje in embarga na opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo.

(3)

Uredbo (ES) št. 194/2008 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti, da se začasno odloži večina omejevalnih ukrepov.

(4)

Začasno odložitev zamrznitve sredstev in gospodarskih virov bi bilo treba razlagati v smislu dovoljenja za sprostitev, brez predhodnega dovoljenja pristojnih organov, sredstev in gospodarskih virov, ki so bili zamrznjeni v skladu z Uredbo (ES) št. 194/2008 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Do 30. aprila 2013 se začasno odložijo ukrepi iz členov 2, 3, 5, 6, 7(3), 8, 9(2), 11, 12, 13 in 15(2) do (8) Uredbe (ES) št. 194/2008.

Do 30. aprila 2013 se začasno odloži izvajanje člena 7(5) Uredbe (ES) št. 194/2008 v delu, v katerem se nanaša na člen 7(3).

Člen 2

Osebe, naštete v Prilogi, se umaknejo iz seznama oseb v delu J Priloge VI k Uredbi (ES) št. 194/2008.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 115, 27.4. 2012, str. 25.

(2)  UL L 66, 10.3.2008, str. 1.

(3)  UL L 105, 27.4.2010, str. 22.


PRILOGA

OSEBE IZ ČLENA 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe tudi Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham tudi Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai tudi Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung tudi Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein tudi Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

stotnik Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw