15.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/1


VERORDENING (EU) Nr. 409/2012 VAN DE RAAD

van 14 mei 2012

tot opschorting van bepaalde beperkende maatregelen van Verordening (EG) nr. 194/2008 tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/225/GBVB van de Raad van 26 april 2012 tot wijziging van Besluit 2010/232/GBVB tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad (2) voorziet in een aantal maatregelen, met inbegrip van beperkingen op invoer uit en uitvoer naar Birma/Myanmar van bepaalde goederen, de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen en entiteiten, alsook beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen.

(2)

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in Birma/Myanmar werd Besluit 2010/232/GBVB gewijzigd bij Besluit 2012/225/GBVB (3), met als doel alle beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar, met uitzondering van het wapenembargo en het embargo op uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, tot en met 30 april 2013 op te schorten.

(3)

Verordening (EG) nr. 194/2008 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd om de meeste beperkende maatregelen op te schorten.

(4)

De opschorting van de bevriezing van tegoeden en economische middelen betekent dat de vrijgave, zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten, van tegoeden en economische middelen die krachtens Verordening (EG) nr. 194/2008 waren bevroren, geoorloofd is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maatregelen als bedoeld in de artikelen 2, 3, 5 en 6, artikel 7, lid 3, artikel 8, artikel 9, lid 2, de artikelen 11, 12 en 13, en artikel 15, leden 2 tot en met 8, van Verordening (EG) nr. 194/2008 worden tot en met 30 april 2013 opgeschort.

Artikel 7, lid 5, van Verordening (EG) nr. 194/2008 wordt tot en met 30 april 2013 opgeschort, voor zover het betrekking heeft op artikel 7, lid 3.

Artikel 2

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen personen worden geschrapt van de lijst van personen in deel J van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 194/2008.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 115 van 27.4.2012, blz. 25.

(2)  PB L 66 van 10.3.2008, blz. 1.

(3)  PB L 105 van 27.4.2010, blz. 22.


BIJLAGE

PERSONEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe alias Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung alias Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein alias Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw