15.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 409/2012

af 14. maj 2012

om suspension af anvendelsen af visse restriktive foranstaltninger i forordning (EF) nr. 194/2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/255/FUSP af 26. april 2012 om ændring af afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 194/2008 (2) blev der indført visse restriktive foranstaltninger, herunder restriktioner på visse former for import fra og eksport til Burma/Myanmar, en indefrysning af visse personers og enheders pengemidler og økonomiske ressourcer samt restriktioner på finansieringen af visse virksomheder.

(2)

Som følge af den seneste udvikling i Burma/Myanmar ændrede ved afgørelse 2012/225/FUSP afgørelse 2010/232/FUSP (3) for at suspendere alle restriktive foranstaltninger med undtagelse af våbenembargoen og forbuddet mod udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse, indtil den 30. april 2013.

(3)

Forordning (EF) nr. 194/2008 bør derfor også ændres, således at de fleste restriktive foranstaltninger suspenderes.

(4)

Suspensionen af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer bør betragtes som en tilladelse, uden de kompetente myndigheders forhåndsgodkendelse, til at frigive pengemidler og økonomiske ressourcer, der har været indefrosset i henhold til forordning (EF) nr. 194/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Foranstaltningerne omhandlet i artikel 2, 3, 5 og 6, artikel 7, stk. 3, artikel 8, artikel 9, stk. 2, artikel 11, 12 og 13 og artikel 15, stk. 2-8, i forordning (EF) nr. 194/2008 suspenderes indtil den 30. april 2013.

Artikel 7, stk. 5, i forordning (EF) nr. 194/2008 suspenderes indtil den 30. april 2013, for så vidt som der henvises til artikel 7, stk. 3.

Artikel 2

De personer, der er nævnt i bilaget, udgår af listen over personer i del J i bilag VI til forordning (EF) nr. 194/2008.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 115 af 27.4.2012, s. 25.

(2)  EUT L 66 af 10.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 22.


BILAG

PERSONER, DER HENVISES TIL I ARTIKEL 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe a.k.a Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham a.k.a. Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung a.k.a. Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein a.k.a. Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw