22.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 juli 2014

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt ten aanzien van het lidmaatschap van het Raadgevend Comité CARIFORUM-EU waarin is voorzien bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

(2014/481/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (1) („de overeenkomst”) werd op 15 oktober 2008 ondertekend en wordt sinds 29 december 2008 voorlopig toegepast.

(2)

In artikel 232, lid 2, van de overeenkomst wordt bepaald dat de Gezamenlijke Raad beslist over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité CARIFORUM-EU van organisaties uit het maatschappelijk middenveld, teneinde een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle geïnteresseerde belanghebbenden te waarborgen.

(3)

Het is van belang alle organen in te stellen waarin de overeenkomst voorziet, in het bijzonder het Raadgevend Comité CARIFORUM-EU, dat nog niet werd bijeengeroepen ondanks zijn rol in de bevordering van de dialoog, de samenwerking en de monitoring in het kader van de overeenkomst.

(4)

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft zich bereid verklaard het Raadgevend Comité CARIFORUM-EU bij te staan door de voordracht van de Europese vertegenwoordigers voor dat Comité te organiseren en door in de beginperiode na de instelling van het Raadgevend Comité de functie van secretariaat van dat comité waar te nemen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in te nemen standpunt ten aanzien van de vaststelling van een besluit van de Gezamenlijke Raad CARIFORUM-EU waarin bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, is voorzien, inzake zijn Raadgevend Comité, is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte voorstel voor een besluit van de Gezamenlijke Raad.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

M. MARTINA


(1)  PB L 289 van 30.10.2008, blz. 3.


ONTWERP

BESLUIT Nr. …/2014 VAN DE GEZAMENLIJKE RAAD CARIFORUM-EU

van

ingesteld bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, betreffende het lidmaatschap van het Raadgevend Comité CARIFORUM-EU

DE GEZAMENLIJKE RAAD CARIFORUM-EU,

Gezien de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds („de overeenkomst”), en met name artikel 232, lid 2,

Overwegende dat het in het licht van de doelstellingen, als vastgesteld in artikel 1 van de overeenkomst, en de verbintenis tot monitoring daarvan, als bedoeld in artikel 5 van de overeenkomst, dienstig is het lidmaatschap van het Raadgevend Comité CARIFORUM-EU vast te stellen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het Raadgevend Comité CARIFORUM-EU („het Comité”) bestaat uit veertig (40) permanente vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk middenveld:

a)

vijfentwintig (25) vertegenwoordigers van organisaties die in de CARIFORUM-staten gevestigd zijn; en

b)

vijftien (15) vertegenwoordigers van organisaties die in de Europese Unie gevestigd zijn.

2.   In elke hierboven genoemde reeks vertegenwoordigers is er een evenwichtige vertegenwoordiging van:

a)

werkgeversorganisaties;

b)

vakbonden;

c)

andere economische, sociale en niet-gouvernementele organisaties, met inbegrip van ontwikkelings- en milieuorganisaties, en

d)

de academische gemeenschap.

3.   De permanente vertegenwoordigers blijven twee jaar in functie. Relevante expertise en een brede geografische en sectorale vertegenwoordiging worden gewaarborgd.

4.   Voor de toepassing van dit besluit omvatten „organisaties uit het maatschappelijk middenveld” instellingen, verenigingen, stichtingen, belangenverenigingen en andere niet-gouvernementele entiteiten zonder winstoogmerk die advies kunnen verstrekken of gespecialiseerde informatie kunnen bijdragen over onder de overeenkomst vallende aangelegenheden, alsook vertegenwoordigers van de academische gemeenschap.

5.   Een organisatie wordt geacht te zijn gevestigd op het grondgebied van de CARIFORUM-staten of van de Europese Unie als de statutaire zetel en het hoofdkantoor van dergelijke organisatie zich bevinden op het grondgebied van de CARIFORUM-staten of van de Europese Unie, naargelang het geval.

Artikel 2

1.   Het Comité wordt door de Gezamenlijke Raad CARIFORUM-EU samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk middenveld die respectievelijk door de Europese Unie en de CARIFORUM-staten overeenkomstig artikel 1 worden voorgedragen.

2.   De Gezamenlijke Raad CARIFORUM-EU mag de ledenlijst indien nodig ook wijzigen.

3.   Een vacature in het Comité maakt de samenstelling van het Comité niet ongeldig en doet geen afbreuk aan het recht van de resterende leden om te handelen.

4.   Met een meerderheid van de door de Europese Unie voorgedragen leden en een meerderheid van de door de CARIFORUM-staten voorgedragen leden wordt in het Comité het quorum gehaald.

Artikel 3

Permanente vertegenwoordigers kunnen een financiële vergoeding voor de uitvoering van hun taken in het Comité ontvangen.

Artikel 4

Een organisatie die voldoet aan de voorwaarden van artikel 232, lid 1, van de overeenkomst mag de vergaderingen als waarnemer bijwonen.

Artikel 5

Het Europees Economisch en Sociaal Comité fungeert als secretariaat van het Comité voor een beginperiode die eindigt op 31 december 2014. Daarna fungeert een door de CARIFORUM-staten voorgedragen organisatie of entiteit, gevolgd door een door de Europese Unie voorgedragen organisatie of entiteit, afwisselend gedurende perioden van twaalf maanden als secretariaat van het Comité.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op ….

Gedaan te …

voor de Gezamenlijke Raad CARIFORUM-EU