18.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/50


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 42/2019

z 29. marca 2019,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2019/1226]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/494 z 25. marca 2019 o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XIII k Dohode o EHP sa za bod 66nk [nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395] vkladá tento bod:

„66nl.

32019 R 0494: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/494 z 25. marca 2019 o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (Ú v EÚ L 85I, 27.3.2019, s. 11.).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 494/2019 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. marca 2019 alebo dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. marca 2019

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú v EÚ L 85I, 27.3.2019, s. 11.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.