26.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/22


DECYZJA KOMISJI (UE) 2016/827

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej zapisano wartości, na których opiera się Unia, a w art. 6 ustanowiono, że Karta praw podstawowych ma taką samą moc prawną jak Traktaty i że prawa podstawowe stanowią zasady ogólne prawa unijnego.

(2)

Dnia 20 listopada 1991 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję o włączeniu etyki do procesu decyzyjnego w ramach działań Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego, powołując Grupę Doradców do spraw Etycznych Skutków Stosowania Biotechnologii („GAEIB”).

(3)

Dnia 16 grudnia 1997 r. Komisja podjęła decyzję o zastąpieniu GAEIB Europejską Grupą do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach („EGE”), rozszerzając mandat Grupy na wszystkie obszary stosowania nauki i technologii. Mandat EGE był następnie odnawiany, ostatnio decyzją Komisji 2010/1/UE (1). Obecnie należy odnowić mandat na okres pięciu lat i w związku z tym mianować nowych członków.

(4)

Zadaniem EGE jest udzielanie Komisji Europejskiej wskazówek etycznych, na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy oraz na podstawie porozumienia z Komisją. Komisja może zwrócić uwagę EGE na kwestie uznawane przez Parlament Europejski i Radę za bardzo ważne pod względem etycznym.

(5)

Należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy.

(6)

Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(7)

Należy uchylić decyzję 2010/1/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Mandat

Mandat Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach, zwanej dalej „EGE”, przedłuża się na okres pięciu lat.

Artykuł 2

Zadanie

Zadaniem Grupy EGE jest doradzanie Komisji – na wniosek Komisji lub na wniosek przewodniczącego EGE złożony w porozumieniu ze służbami Komisji – w kwestiach etycznych dotyczących nauki i nowych technologii oraz szeroko pojętych społecznych konsekwencji postępu w tych obszarach. Grupa ma zatem:

a)

identyfikować, definiować i analizować wątpliwości natury etycznej związane z osiągnięciami w nauce i technologii;

b)

udzielać wskazówek w formie analiz i zaleceń ukierunkowanych na propagowanie etycznego kształtowania polityki unijnej, z należytym uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Konsultacje

Komisja może zasięgać opinii Grupy we wszelkich kwestiach z obszaru, o którym mowa w art. 2. W tym zakresie Komisja może zwracać uwagę Grupy na kwestie uznawane przez Parlament i Radę za bardzo ważne pod względem etycznym.

Artykuł 4

Skład Grupy i powoływanie jej członków

1.   W skład EGE wchodzi nie więcej niż 15 członków. Członkowie muszą posiadać kompetencje w zakresie, o którym mowa w art. 2.

2.   Członkowie działają we własnym imieniu. Doradzają oni Komisji w interesie publicznym i niezależnie od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. Członkowie informują Komisję w odpowiednim terminie o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby zagrażać ich niezależności.

3.   Członków powołuje przewodniczący Komisji na podstawie propozycji komisarza do spraw badań, nauki i innowacji, po zgłoszeniu przez nich kandydatury w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w EGE oraz po przeprowadzeniu procedury selekcji nadzorowanej przez Komitet Identyfikacyjny i opartej na kryteriach określonych w ust. 4 i 6 niniejszego artykułu.

4.   Przedstawiając propozycję składu EGE, komitet identyfikacyjny dąży do zapewnienia, w miarę możliwości, wysokiego poziomu wiedzy fachowej i pluralizmu, równowagi geograficznej, a także równowagi reprezentacji odpowiednich dziedzin wiedzy specjalistycznej i interesów, biorąc pod uwagę konkretne zadania EGE, rodzaj wymaganej wiedzy fachowej i otrzymane odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania. EGE jest grupą niezależną, pluralistyczną i multidyscyplinarną.

5.   Każdy członek EGE mianowany jest na okres dwóch i pół roku. Pod koniec tego okresu jego kadencja może zostać przedłużona. Członkiem EGE można być przez nie więcej niż trzy kadencje.

6.   Przy wyborze kandydatów na członków Grupy bierze się pod uwagę następujące czynniki i kryteria:

a)

Grupa ma mieć skład umożliwiający zapewnienie niezależnego doradztwa najwyższej jakości, opartego na połączeniu wiedzy i myślenia przyszłościowego. Wiarygodność grupy należy zapewnić poprzez równowagę wartościowych cech kobiet i mężczyzn wchodzących w jej skład i wspólnie odzwierciedlających szerokie spektrum punktów widzenia w całej Europie. Uwzględnia się ściśle równowagę płci i dokłada należytych starań w celu zapewnienia równowagi w strukturze wiekowej i reprezentacji geograficznej;

b)

członkowie Grupy muszą być ekspertami o międzynarodowej renomie, z udokumentowanymi dokonaniami i doświadczeniem na szczeblu europejskim i światowym;

c)

członkowie Grupy muszą odzwierciedlać szeroki interdyscyplinarny zakres mandatu Grupy, obejmujący filozofię i etykę; nauki przyrodnicze i społeczne; oraz prawo. Nie mogą oni jednak uważać się za przedstawicieli konkretnej dyscypliny, światopoglądu czy pola badań; muszą posiadać szeroką wizję i jako grupa wykazywać się zrozumieniem istotnych bieżących i wyłaniających się dopiero zjawisk, w tym podejściem inter-, trans- i multidyscyplinarnym, oraz zrozumieniem zapotrzebowania na szczeblu europejskim na doradztwo w zakresie etyki;

d)

oprócz udokumentowanej renomy członkowie Grupy muszą posiadać doświadczenie w doradzaniu decydentom politycznym w kwestiach etyki, zdobyte w szerokim spektrum państw członkowskich, na szczeblu europejskim i międzynarodowym;

e)

w Grupie znaleźć się muszą członkowie z doświadczeniem zdobytym w takich organach, jak komitety i rady doradcze, doradcy rządowi, krajowe rady ds. etyki, uniwersytety i instytuty badawcze. Użyteczne może być włączenie do Grupy członków, którzy zdobyli doświadczenie w więcej niż jednym państwie, a także członków spoza Unii Europejskiej.

7.   Wybór członków EGE następuje na podstawie otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, w którym określa się sposób składania kompletnych podań. Komisja publikuje takie zaproszenie na stronie internetowej Europa. W rejestrze grup ekspertów Komisji i innych podobnych zespołów („rejestr grup ekspertów”) umieszcza się również link do strony internetowej Europa.

8.   Kandydatura jest dopuszczalna wyłącznie jeżeli kandydat złożył kompletne podanie w wymagany sposób.

9.   Komisja publikuje listę członków EGE w rejestrze grup ekspertów.

10.   Spełniający kryteria kandydaci, którzy nie zostali mianowani zgodnie z art. 2, umieszczani są na liście rezerwowej. Przewodniczący Komisji może mianować członków z listy rezerwowej.

11.   Jeżeli członek utraci zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace EGE lub złoży rezygnację bądź nie spełnia warunków określonych w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przewodniczący Komisji może mianować na jego miejsce członka z listy rezerwowej, na pozostały okres mandatu członka opuszczającego Grupę.

Artykuł 5

Tryb pracy

1.   Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, działając w ścisłej współpracy z przewodniczącym EGE, odpowiada za koordynację i organizację pracy EGE oraz za zapewnienie obsługi sekretariatu Grupy.

2.   Członkowie EGE wybierają spośród siebie zwykłą większością głosów przewodniczącego oraz jego zastępcę na okres ich kadencji.

3.   Członkowie EGE oraz zaproszeni eksperci zobowiązani są do spełniania wymogów zachowania tajemnicy zawodowej określonych w traktatach i ich przepisach wykonawczych, a także do przestrzegania przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonych w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (3) i (UE, Euratom) 2015/444 (4). W przypadku naruszenia przez nich powyższych obowiązków Komisja może zastosować wszelkie właściwe środki.

4.   Program pracy EGE, obejmujący analizy kwestii etycznych zaproponowane przez EGE w ramach jej prawa do własnej inicjatywy, podlega zatwierdzeniu przez Komisję. W każdym wniosku o przeprowadzenie analizy kwestii etycznej określa się zakres wnioskowanej analizy. Komisja, zwracając się do Grupy EGE o poradę, wyznacza termin, w którym ma ona zostać udzielona.

5.   Opinie EGE muszą zawierać zestaw zaleceń. Sporządza się je w oparciu o przegląd aktualnego stanu odpowiednich dziedzin nauki i technologii oraz dogłębną analizę kwestii etycznych, jakie pojawiły się w danym przypadku. Odpowiednie służby Komisji są informowane o zaleceniach opracowanych przez EGE.

6.   EGE działa w sposób kolegialny, dążąc do konsensusu wśród jej członków. EGE przyjmuje za zgodą przedstawiciela Komisji swój regulamin wewnętrzny sporządzony na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego grup ekspertów. Ustala się procedury pracy zapewniające aktywny udział wszystkich członków w działalności Grupy.

7.   Posiedzenia EGE zwoływane są zasadniczo w siedzibie Komisji w trybie i zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komisję. EGE powinna spotkać się co najmniej 6 razy w ciągu 12 miesięcy, przeznaczając na te spotkania w sumie około 12 dni roboczych w roku. W razie konieczności można zwołać dodatkowe posiedzenia, w porozumieniu z przedstawicielem Komisji.

Do celów przygotowania analiz EGE i w granicach dostępnych zasobów przedstawiciel Komisji może:

zapraszać ekspertów i przedstawicieli odpowiednich organizacji pozarządowych lub organizacji przedstawicielskich w razie potrzeby do wymiany poglądów w trybie ad hoc. Komisja może również zaangażować zewnętrznych ekspertów do udziału w pracach EGE w trybie ad hoc lub przez określony czas, jeżeli okaże się to konieczne w celu uwzględnienia szerokiego spektrum kwestii etycznych związanych z postępami w nauce i nowymi technologiami,

inicjować badania w celu zgromadzenia wszelkich niezbędnych informacji naukowych i technicznych,

umożliwiać powoływanie grup roboczych w celu rozważenia konkretnych zagadnień,

nawiązywać bliskie kontakty z przedstawicielami różnych podmiotów ds. etyki w Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich.

Ponadto Komisja organizować będzie publiczne debaty w celu propagowania dialogu oraz zwiększenia przejrzystości każdej wydanej przez EGE opinii. EGE nawiązuje bliskie kontakty z departamentami Komisji, których zakres kompetencji obejmuje zagadnienia, którymi zajmuje się Grupa.

8.   Grupa dąży do osiągnięcia konsensusu. Jednak w przypadku gdy opinia nie została przyjęta jednomyślnie, zawiera się w niej wszelkie odmienne zdania („opinia mniejszości”) oraz imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członka (członków) o odmiennym zdaniu. Opinię przekazuje się przewodniczącemu Komisji lub przedstawicielowi wyznaczonemu przez przewodniczącego. Każdą opinię publikuje się i przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej niezwłocznie po jej przyjęciu.

9.   Jeżeli ze względu na okoliczności operacyjne konieczne jest wydanie opinii na określony temat w krótszym terminie niż jest to możliwe w zwykłym trybie przyjmowania opinii, można sporządzić krótkie oświadczenia lub analizy w innej formie, po których w razie konieczności przygotowana zostanie pełniejsza analiza w formie opinii, przy zachowaniu zasady przejrzystości, tak jak w przypadku każdej innej opinii. Oświadczenia publikuje się i udostępnia na stronie internetowej EGE. W ramach swojego programu prac i w porozumieniu z przedstawicielem Komisji EGE może zaktualizować opinię, jeśli uzna to za konieczne.

10.   Obrady Grupy mają charakter poufny. W porozumieniu z przedstawicielem Komisji EGE może, po uzyskaniu zwykłej większości głosów swoich członków, podjąć decyzję o otwarciu obrad dla publiczności.

11.   Wszystkie istotne dokumenty dotyczące działalności EGE (takie jak porządki obrad, protokoły, opinie Grupy i zdania uczestników) udostępnia się w rejestrze grup eksperckich albo za pomocą linku do przeznaczonej do tego strony internetowej, zamieszczonego we wspomnianym rejestrze. Dopuszcza się odstąpienie od publikacji, jeżeli uznano, że ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego, jak określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

12.   Przed upływem mandatu EGE sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, za co odpowiada przewodniczący. Sprawozdanie to publikuje się i przekazuje w trybie określonym w ust. 11.

Artykuł 6

Koszty posiedzeń

1.   Osoby uczestniczące w pracach EGE nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane zadania.

2.   Koszty podróży służbowych i koszty utrzymania związane z posiedzeniami EGE są zwracane przez Komisję zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.   Zwrot tych kosztów odbywa się w granicach dostępnych środków finansowych przyznanych w rocznej procedurze przydziału zasobów.

Artykuł 7

Postanowienia końcowe

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu. Decyzja 2010/1/UE traci moc.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Decyzja Komisji 2010/1/UE z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (Dz.U. L 1 z 5.1.2010, s. 8).

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(3)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(4)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).