2001L0056 — ET — 01.11.2014 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/56/EÜ,

27. september 2001,

mootorsõidukite ja nende haagiste kütteseadmete kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 78/548/EMÜ

(EÜT L 292, 9.11.2001, p.21)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 661/2009, 13. juuli 2009,

L 200

1

31.7.2009