2.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 296/230


Torsdagen den 7 april 2011
Vaccinering mot bluetongue ***I

P7_TA(2011)0147

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 april 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot bluetongue (KOM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

2012/C 296 E/40

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0666),

med beaktande av rådets skrivelse av den 26 januari 2011, i vilken rådet konstaterade att den rättsliga grunden bör ändras och uppmanade Europaparlamentet att anta rådets ståndpunkt om kommissionens förslag på grundval av artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (05499/2011 – C7-0032/2011),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 mars 2011 (1),

med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0121/2011).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


Torsdagen den 7 april 2011
P7_TC1-COD(2010)0326

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 april 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot bluetongue

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (3) fastställs kontrollregler och åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue, inklusive regler för fastställande av skydds- och övervakningsområden samt vaccinering mot bluetongue.

(2)

Tidigare har endast sporadiska introduktioner av vissa serotyper av bluetonguevirus rapporterats, främst i de södra delarna av unionen. Efter antagandet av direktiv 2000/75/EG, och särskilt efter det att serotyperna 1 och 8 av bluetonguevirus infördes i unionen under 2006 och 2007, har viruset blivit mer utbrett i unionen och riskerar att bli endemiskt i vissa områden. Det har därför blivit svårt att bekämpa spridningen av viruset.

(3)

Reglerna för vaccinering mot bluetongue i direktiv 2000/75/EG bygger på erfarenheter från användning av så kallat modifierat levande vaccin eller levande, försvagat vaccin, som var de enda vacciner som fanns när det direktivet antogs. Användningen av dessa vacciner kan medföra oönskad lokal cirkulation av vaccinviruset hos ovaccinerade djur.

(4)

Under de senaste åren har ny teknik gjort det möjligt att utveckla inaktiverat vaccin mot bluetongue som inte medför den risken för ovaccinerade djur. Den utbredda användningen av sådant vaccin under vaccinationskampanjen under 2008 och 2009 har lett till en markant förbättring av sjukdomssituationen. Det är nu allmänt accepterat att vaccinering med inaktiverat vaccin är den lämpligaste metoden för att bekämpa bluetongue och förebygga klinisk sjukdom i unionen.

(5)

För att säkerställa en bättre kontroll av spridningen av bluetongueviruset och för att minska den belastning som sjukdomen innebär för jordbrukssektorn, bör de nuvarande vaccinationsreglerna i direktiv 2000/75/EG anpassas till den senaste tekniska utvecklingen inom vaccinframställning.

(6)

För att 2011 års vaccinationssäsong ska kunna dra fördel av de nya bestämmelsernabör detta direktiv träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Ändringarna i detta direktiv bör göra vaccinationsreglerna mer flexibla och också ta hänsyn till att det nu finns inaktiverat vaccin som också med framgång kan användas utanför områden som omfattas av restriktioner för djurförflyttningar.

(8)

Dessutom, och under förutsättning att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas, bör användningen av levande, försvagat vaccin inte uteslutas eftersom det under särskilda omständigheter fortfarande kan vara nödvändigt att använda sådant vaccin, t.ex. när en ny serotyp av bluetonguevirus introduceras, mot vilken det kanske inte finns något inaktiverat vaccin.

(9)

Direktiv 2000/75/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2000/75/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande led läggas till:

”j)

’levande, försvagat vaccin’: vaccin som framställs genom att fältisolat av bluetonguevirus anpassas genom upprepade passager i vävnadskultur eller i embryonerade hönsägg.”.

2.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

Artikel 5

1.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får besluta att tillåta vaccinering mot bluetongue under förutsättning att

a)

beslutet fattas på grundval av en särskild riskbedömning som utförts av den behöriga myndigheten,

b)

kommissionen underrättas innan vaccineringen utförs.

2.   När levande, försvagat vaccin används ska medlemsstaterna se till att den behöriga myndigheten fastställer följande:

a)

Ett skyddsområde som åtminstone omfattar vaccinationsområdet.

b)

Ett övervakningsområde som består av en del av unionens territorium och sträcker sig minst 50 km utanför skyddsområdet.”.

3.

Artikel 6.1 d ska ersättas med följande:

”d)

Genomföra de åtgärder som beslutats i enlighet med förfarandet i artikel 20.2, särskilt när det gäller genomförandet av ett eventuellt vaccineringsprogram eller andra alternativa åtgärder.”.

4.

Artikel 8.2 b ska ersättas med följande:

”b)

Övervakningsområdet ska bestå av en del av unionens territorium och sträcka sig minst 50 km utanför skyddsområdet, där ingen vaccinering mot bluetongue med levande, försvagat vaccin har utförts under de senaste 12 månaderna.”.

5.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.

All vaccinering mot bluetongue med levande, försvagat vaccin ska vara förbjuden inom övervakningsområdet.”.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dem och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 1 juli 2011 .

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft ▐ dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  Yttrande av den 15.3.2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 7 april 2011.

(3)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.