11/Sv. 067

HR

Službeni list Europske unije

105


32009D0989


L 350/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.11.2009.


ODLUKA VIJEĆA I KOMISIJE

od 17. studenoga 2009.

o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tadžikistana, s druge strane

(2009/989/EZ, Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 44. stavak 2., članak 47. stavak 2. zadnju rečenicu, članak 55., članak 57. stavak 2., članak 63. stavak 3., članak 71., članak 80. stavak 2., članak 93., članak 94., članak 133. i članak 181.a, i u vezi člankom 300. stavkom 2. prvim podstavkom zadnjom rečenicom i člankom 300. stavkom 3. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 101. prvi stavak;

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir suglasnost Vijeća sukladno članku 101. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

budući da:

(1)

Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tadžikistana s druge strane, potpisan je u ime Zajednice u Luxembourgu 11. listopada 2004.

(2)

Sporazum bi trebalo sklopiti,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tadžikistana, s druge strane, zajedno s prilozima i Protokolom koji su mu priloženi, te izjavama koje je Zajednica dala jednostrano ili zajednički s drugom strankom koje su priložene Završnom aktu, ovime se odobravaju u ime Europske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju.

2.   Tekst Sporazuma, prilozi, Protokol i Završni akt priloženi su ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Stajalište koje Zajednica treba zauzeti unutar Vijeća za suradnju i Odbora za suradnju, uspostavljenih Sporazumom, usvaja Vijeće na prijedlog Komisije, ili Komisija, u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju.

2.   Predsjednik Vijeća predsjedava Vijećem za suradnju i predstavlja stajalište Zajednice. Predstavnik Komisije predsjedava Odborom za suradnju i predstavlja stajalište Zajednice.

3.   Zajednicu predstavlja Komisija u posebnim odborima koje je osnovalo Vijeće za suradnju u skladu s člankom 80. Sporazuma.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća u ime Europske zajednice upućuje obavijest, sukladno članku 100. prvom stavku drugoj rečenici Sporazuma. Predsjednik Komisije u ime Europske zajednice za atomsku energiju upućuje takvu obavijest.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2009.

Za Vijeće

Predsjednik

C. BILDT

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO