Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Subject of the case

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Curtea de Apel Constanţa  – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 1. punkta, 20. un 21. panta interpretācija – Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 15. panta 3. punkta interpretācija – Valsts tiesiskā regulējuma, ar ko vairākām civildienesta ierēdņu kategorijām ir noteikts algas samazinājums, pieļaujamība – Īpašumtiesību un vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principu pārkāpums

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Savienības Tiesai acīmredzami nav kompetences lemt par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Curtea de Apel Constanţa (Rumānija) ir iesniegusi ar 2012. gada 8. februāra lēmumu.