23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/7


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 september 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

(Mål C-269/11) (1)

(Fördragsbrott - Beskattning - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 306 — 310 - Särskild ordning för resebyråer - Skillnader mellan språkversioner - Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att denna särskilda ordning ska tillämpas på andra personer än de resande - Begreppen resande och kund)

2013/C 344/08

Rättegångsspråk: Tjeckiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Lozano Palacios och M. Šimerdová)

Svarande: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek och J. Očková)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Grekland (ombud: E.-M. Mamouna), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och J.-S. Pilczer), Republiken Polen (ombud: B. Majczyna) och Republiken Finland (ombud: J. Heliskoski)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 306–310 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Nationella bestämmelser enligt vilka den särskilda ordning avseende mervärdesskatt som gäller för resebyråer kan tillämpas vid försäljning till andra personer än de resande

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Europeiska kommissionen ska bära Republiken Tjeckiens rättegångskostnader.

3.

Republiken Grekland, Republiken Frankrike, Republiken Polen och Republiken Finland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 232, 6.8.2011.