23.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 344/7


Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. septembra spriedums — Eiropas Komisija/Čehijas Republika

(Lieta C-269/11) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Tiešie nodokļi - PVN - Direktīva 2006/112/EK - 306.-310. pants - Īpašs režīms ceļojumu aģentūrām - Atšķirības valodu versijās - Valsts tiesību akti, kuros paredzēta īpaša režīma piemērošana personām, kas nav ceļotāji - Jēdzieni “ceļotājs” un “klients”)

2013/C 344/08

Tiesvedības valoda — čehu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — L. Lozano Palacios un M. Šimerdová)

Atbildētāja: Čehijas Republika (pārstāvji — M. Smolek un J. Očková)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas atbalstam: Grieķijas Republika (pārstāvis — E.-M. Mamouna), Spānijas Karaliste (pārstāvis — S. Centeno Huerta), Francijas Republika (pārstāvji — G. de Bergues un J.-S. Pilczer), Polijas Republika (pārstāvis — B. Majczyna), Somijas Republika (pārstāvis — J. Heliskoski)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.) 306.-310. panta pārkāpums — Valsts tiesību akti, kas paredz īpaša nodokļa režīma piemērošanu ceļojumu aģentūrām attiecībā uz to veiktajiem darījumiem, no kuriem gūst labumu personas, kas nav ceļotāji

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina Čehijas Republikas tiesāšanās izdevumus;

3)

Grieķijas Republika, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Polijas Republika un Somijas Republika sedz savus tiesāšanas izdevumus pašas.


(1)  OV C 232, 6.8.2011.