23.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 344/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.9.2013 — Euroopan komissio v. Tšekin tasavalta

(Asia C-269/11) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Verotus - Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - 306-310 artikla - Matkatoimistoja koskeva erityisjärjestelmä - Erot kieliversioiden välillä - Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään erityisjärjestelmän soveltamisesta muihin henkilöihin kuin matkustajiin - Käsitteet ”matkustaja” ja ”asiakas”)

2013/C 344/08

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Lozano Palacios ja M. Šimerdová)

Vastaaja: Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek ja J. Očková)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Helleenien tasavalta (asiamies: E.-M. Mamouna), Espanjan kuningaskunta (asiamies: S. Centeno Huerta), Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja J.-S. Pilczer), Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna) ja Suomen tasavalta (asiamies: J. Heliskoski)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 306-310 artiklan rikkominen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän soveltamisesta matkatoimistojen muille kuin matkustajille suorittamiin palveluihin

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan Tšekin tasavallan oikeudenkäyntikulut.

3)

Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Puolan tasavalta ja Suomen tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 232, 6.8.2011.