23.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 344/7


Решение на Съда (трети състав) от 26 септември 2013 г. — Европейска комисия/Чешка република

(Дело C-269/11) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава членка - Данъчни въпроси - ДДС - Директива 2006/112/ИО - Членове 306—310 - Специален режим за туристически агенти - Различия между текстовете на различните езици - Национално законодателство, което предвижда прилагането на специалния режим спрямо лица, различни от пътуващите лица - Понятия „пътуващо лице“ и „клиент“)

2013/C 344/08

Език на производството: чешки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Lozano Palacios и M. Šimerdová)

Ответник: Чешка република (представители: M. Smolek и J. Očková)

Страни, встъпли в подкрепа на ответника: Република Гърция (представител: E.-M. Mamouna), Кралство Испания (представител: S. Centeno Huerta), Френска република (представители: G. de Bergues и J.-S. Pilczer), Република Полша (представител: B. Majczyna), Република Финландия (представител: J. Heliskoski)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на членове 306—310 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) — Национално законодателство, което предвижда прилагането на специалния режим за туристически агенти при сделките, извършени от тях в полза на различни от пътуващите лица.

Диспозитив

1.

Отхвърля иска.

2.

Осъжда Европейската комисия да понесе съдебните разноски на Чешката република.

3.

Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Полша и Република Финландия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 232, 6.8.2011 г.