Generaladvokatens forslag til afgørelse

Generaladvokatens forslag til afgørelse

++++

Hoeje Domstol .

1 . Ved staevning af 28 . november 1985 anlagde Kommissionen sag med paastand om, at det konstateredes, at Kongeriget Belgien ikke havde opfyldt Domstolens dom af 20 . oktober 1981 i sag 137/80, som Kommissionen havde anlagt mod Belgien ( Sml . s . 2393 ). I denne dom statuerede Domstolen foelgende :

"Kongeriget Belgien har undladt at opfylde de forpligtelser, som paahviler det i henhold til EOEF-Traktaten, ved at naegte at traeffe de noedvendige foranstaltninger til overfoersel af den aktuarmaessige modvaerdi eller tilbagekoebsvaerdien af pensionsrettigheder, som er erhvervet under den belgiske pensionsordning, til Faellesskabets pensionsordning, jfr . artikel 11, stk . 2, i bilag VIII til vedtaegten for tjenestemaend i Faellesskaberne ."

2 . Som bekendt var man i naervaerende sag allerede naaet til den mundtlige forhandling, og generaladvokaten havde fremsat forslag til afgoerelse den 20 . oktober 1987 . Efter en anmodning fra den belgiske regering, som Kommissionen tilsluttede sig, besluttede Domstolens praesident at udsaette afgoerelsen i sagen . Efter yderligere udsaettelser, som begge parter fremsatte anmodning om, og efter at en raekke dommerembeder var blevet nybesat, besluttede Domstolen at genaabne den mundtlige forhandling i sagen .

3 . Situationen er i dag den, at Belgien endnu ikke i sit retssystem har truffet konkrete foranstaltninger til at gennemfoere retten til overfoersel af pension . Jeg skal konstatere, at Belgien ved sin passivitet har indroemmet sig selv en frist paa ni aar ( til i dag ), som laegger sig til de forgangne tolv aar med en ulovlig retstilstand . Herved har man kraenket rettighederne hos et ubestemt men givetvis betydeligt antal tjenestemaend (( det er nok at henvise til antallet af sagsoegere i Schneemann-sagen ( 137/88 ) )). De paagaeldende tjenestemaend anlagde sag ved Domstolen for at faa statueret, at Kommissionen ikke havde opfyldt sin bistandspligt over for dem i betragtning af Belgiens passivitet vedroerende det omtvistede spoergsmaal .

4 . Belgien har stadig forholdt sig passivt tyve aar efter indfoerelsen i vedtaegten af artikel 11, stk . 2, og ca . ni aar efter Domstolens dom, som fastslog, at Kongeriget Belgien ikke havde opfyldt sine forpligtelser efter EOEF-Traktaten . Hermed har den belgiske regering ensidigt givet sine egne oekonomiske interesser forrang - saaledes som det klart omtales i den foerste sag ( 1 ) - for pligten til at efterkomme EF-reglerne og dermed tilsidesat Traktatens artikel 5 . Herved kan jeg fuldt ud skrive under paa forslaget til afgoerelse fra generaladvokat Capotorti, der udtalte foelgende : "Det drejer sig derfor om en bestemmelse, som - selv om den er til fordel for enkeltpersoner - i foerste raekke tjener Faellesskabernes egen interesse ..." ( forslaget til afgoerelse i den paagaeldende sag, s . 2412 ).

5 . Jeg skal derfor foreslaa Domstolen - idet jeg tiltraeder forslaget til afgoerelse af 20 . oktober 1987, der blev fremsat af min forgaenger generaladvokat Mancini - at give Kommissionen medhold i sagen og at statuere, at Kongeriget Belgien har tilsidesat EOEF-Traktatens artikel 171, da det ikke har opfyldt Domstolens dom af 20 . oktober 1981 i sag 137/80 . Sagsoegte boer naturligvis paalaegges sagens omkostninger .

(*) Originalsprog : italiensk .

( 1 ) Der henvises isaer til sagsfremstillingen i dommen af 20 . oktober 1981 :

"Der er tale om et privilegium i strid med princippet om borgernes lighed .

...

Saaledes er den belgiske tjenestemand, som tager sin afsked og ansaettes ved EOEF, naesten tre gange dyrere for den belgiske stat end den samme ansatte, der ansaettes ved en anden arbejdsgiver, hvad enten det er en international organisation som NATO, OECD eller Eurocontrol . Desuden ville denne forskelsbehandling gaa igen i stoerrelsen af de beloeb, der senere vil blive udbetalt de paagaeldende som pensionsydelser, fordi de udbetalte beloeb for en tjenestemand, der tager sin afsked og ansaettes ved Faellesskaberne, omregnes til aarlige ydelser, som for EF-tjenestemanden vil andrage en pension beregnet paa grundlag af slutloennen i EOEF, mens de beloeb, der udbetales under den sociale sikringsordning for en tjenestemand, der tager sin afsked og ansaettes ved en anden organisation, vil give den ansatte en pension, der staar i forhold til den loen, paa grundlag af hvilken bidragene til den sociale sikring er beregnet, og som klart er lavere, fordi der er tale om loen fra begyndelsen af karrieren ."