23.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 251/7


DECIZIA 2014/538/PESC A CONSILIULUI

din 8 iulie 2014

privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Columbia de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Columbia la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37, coroborat cu articolul 218 alineatele (5) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Condițiile privind participarea statelor terțe la operațiile Uniunii de gestionare a crizelor ar trebui să fie prevăzute într-un acord de stabilire a cadrului unei astfel de eventuale participări viitoare, în loc să fie definite de la caz la caz pentru fiecare operație în cauză.

(2)

În urma adoptării de către Consiliu, la 17 februarie 2014, a unei decizii de autorizare a începerii negocierilor, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a negociat un acord între Uniunea Europeană și Republica Columbia de stabilire a unui cadru de participare a Republicii Columbia la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor (denumit în continuare „acordul”).

(3)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Columbia de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Columbia la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor se aprobă în numele Uniunii.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 17 alineatul (1) din acord (1).

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

P. C. PADOAN


(1)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.