5.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/330


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2012

(2014/627/UE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2012,

uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa (1),

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05851/2014 – C7-0053/2014),

uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 185,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (3), w szczególności jego art. 208,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (4) w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie technologii paliwowych i technologii wodorowych, w szczególności jego art. 11 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1183/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 521/2008 ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (5),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6),

uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (7), w szczególności jego art. 108,

uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0202/2014),

1.

udziela dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2012;

2.

przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Martin SCHULZ

Przewodniczący

Klaus WELLE

Sekretarz Generalny


(1)  Dz.U. C 369 z 17.12.2013, s. 57.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1.

(5)  Dz.U. L 302 z 19.11.2011, s. 3.

(6)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.