5.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/330


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014,

vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(2014/627/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä yhteisyrityksen vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05851/2014 – C7-0053/2014),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

ottaa huomioon polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta polttokenno- ja vetyteknologian alaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 30. toukokuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 521/2008 (4) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 521/2008 muuttamisesta 14. marraskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1183/2011 (5),

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (6),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 (7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0202/2014),

1.

myöntää polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.

esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Puhemies

Martin SCHULZ

Pääsihteeri

Klaus WELLE


(1)  EUVL C 369, 17.12.2013, s. 57.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 302, 19.11.2011, s. 3.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.