1.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 239/20


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8113 — Thoma Bravo/Qlik Technologies)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 239/09)

1.

Den 24. juni 2016 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Thoma Bravo, LLC (»Thoma Bravo«, USA) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Qlik Technologies Inc. (»Qlik Technologies«, USA).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Thoma Bravo: privat investeringsselskab med særligt fokus på applikations- og infrastruktursoftware og teknologibaserede tjenesteydelser

—   Qlik Technologies: leverandør af business intelligence- og analysesoftware. Qlik's softwareprodukter er datavisualiserings- og opdagelsesapplikationer som intelligent behandler store datamængder.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8113 — Thoma Bravo/Qlik Technologies sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.