ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 392

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
25. marraskuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2015/C 392/1

Komission tiedonanto – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU vahvistettuja kynnysarvoja vastaavat kansalliset valuutta-arvot

1

2015/C 392/2

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7682 – Goldman Sachs / Altor / Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7808 – Bain Capital Investors / Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2015/C 392/4

Euron kurssi

5

2015/C 392/5

Komission ehdotusten peruuttaminen

6

2015/C 392/6

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (Julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Ilmoitus tuojille – Tonnikalatuotteiden tuonti Thaimaasta Euroopan unioniin

8

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2015/C 392/8

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta N:o 4/2015, ”Kohti uutta digitaalista etiikkaa: tietosuoja, ihmisarvo ja teknologia”

9

2015/C 392/9

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun toisesta lausunnosta, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

11


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 392/10

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muokattavaksi soveltuvasta valuraudasta valmistettujen kierteitettyjen putkien liitos- ja muiden osien tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

14

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 392/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7829 – Transgourmet / C+C Pfeiffer / Top-Team Zentraleinkauf) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

18


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI