13.3.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 65/19


(2004/C 65 E/020)

SKRIFTLIG FRÅGA P-0025/03

från Dirk Sterckx (ELDR) till kommissionen

(13 januari 2003)

Ämne:   En lista över produkter för vilka motåtgärder kan vidtas i samband med den amerikanska ”Foreign Sales Corporation”

Den 13 september 2002 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett förslag till en lista över produkter för vilka motåtgärder skulle kunna vidtas som svar på Förenta Staternas skattemässiga behandling av ”Foreign Sales Corporation”. Ett antal importörer av amerikanska produkter som finns upptagna på listan är missnöjda med denna åtgärd. Finns det inte risk för att denna åtgärd allvarligt skadar vissa företag inom gemenskapen? Känner kommissionen redan till reaktionerna från de berörda? Kommer kommissionen att ändra listan för att ta hänsyn till de berördas reaktioner? När kommer kommissionen att fatta ett definitivt beslut?

Svar från Pascal Lamy på kommissionens vägnar

(7 februari 2003)

Parlamentsledamoten tar upp den oro som importörer i gemenskapen känner inför de negativa återverkningar som ett eventuellt införande av sanktioner på amerikanska produkter skulle kunna få för deras företag.

Det är i det sammanhanget lämpligt att påminna om den lagstiftning gällande utländska försäljningsbolag (Foreign Sales Corporation/Extraterritorial Income) som inte är förenlig med Världshandelsorganisationens (WTO) regler och enligt vilken amerikanska företag får exportskattesubventioner på cirka 4 000 miljoner US-dollar/år. Man bör särskilt minnas att gemenskapen, sedan den med framgång anfört besvär mot denna lagstiftning inför WTO, den 30 augusti 2002 av WTO fick rätt att införa motåtgärder i form av importtullar upp till det nämnda beloppet på vissa varor från Förenta staterna. Förenta staterna har dock ännu inte vidtagit några konkreta åtgärder i syfte att rätta sig efter utslaget, trots att både regeringen och högt uppsatta medlemmar av kongressen förklarat detta vara deras avsikt.

Det måste samtidigt framhållas att kommissionens mål i denna tvist inte är att införa motåtgärder för amerikanska produkter, utan att se till att olagliga åtgärder som inverkar negativt på gemenskapsföretagens intressen upphör. Kommissionens mål är därför att sörja för att Förenta staterna snarast möjligt följer WTO:s utslag angående lagstiftningen i fråga. Om Förenta staterna inte rättar sig efter utslaget har gemenskapen dock inget val, utan måste utöva sina rättigheter enligt WTO:s bestämmelser.

I ett försök att strikt begränsa de negativa följder som eventuella motåtgärder skulle kunna få för den europeiska industrin har kommissionen satt i gång en process för offentligt samråd genom att enbart välja ut produkter vars import från Förenta staterna utgör högst 20 % av den sammanlagda importen till gemenskapen. Kommissionen utvärderar därför för närvarande de kommentarer som kommit in från berörda parter under tiden för samrådet. Vid utförandet av denna analys kommer kommissionen att vara extra uppmärksam på att gemenskapens intresse inte tillfogas någon skada, vilket när allt kommer omkring är det uttalade målet för hela processen. Ett slutligt beslut i ärendet följer efter det att samråd ägt rum med medlemsstaterna under första kvartalet 2003. För närvarande är det emellertid inte möjligt att uttala sig om vilka produkter som kommer att ingå eller uteslutas från en eventuell förteckning över produkter som omfattas av sanktioner.