24.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 282/29


5. juulil 2011 esitatud hagi — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon versus komisjon jt

(Kohtuasi T-369/11)

2011/C 282/59

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon EA (Chalandri, Kreeka) (esindaja: advokaat A. Krystallidis)

Kostja: Euroopa Komisjon; Euroopa Liidu delegatsioon Türgis (Ankara, Türgi) ja Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Mõista hageja kasuks välja hüvitis kahju eest, mille talle tekitas ühe kostja (Euroopa Liidu delegatsioon Türgis) 5. aprilli 2011. aasta väidetavalt õigusvastane otsus (ja sellele järgnevad otsused), millega tühistati otsus tunnistada hankemenetluses „Euroopa-Türgi ärikeskuste võrgu laiendamine Sivasse, Antalyasse, Batmani jaVani — EuropeAid/128621/D/SER/TR” edukaks konsortsiumi (1) pakkumus väidetava valeandmete esitamise tõttu;

Mõista kohtukulud välja kostjatelt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimese väite kohaselt

on kostjad rikkunud hageja õiguspärast ootust, eksides seeläbi Euroopa hea haldustava eeskirja artikli 10 vastu, tühistades väidetava valeandmete esitamise tõttu ootamatult otsuse tunnistada edukaks konsortsiumi pakkumus nimetatud projekti teostamiseks.

2.

Teise väite kohaselt

on rikutud õiguskindluse põhimõtet ja Euroopa hea haldustava eeskirja artiklit 4, süüdistades hagejat valeandmete esitamises, tuvastamata eelnevalt, et üksi esitatud dokument olnuks võltsitud.

3.

Kolmanda väite kohaselt

rikkusid kostjad hageja õigust olla ära kuulatud, kuna nad ei teatanud hagejale oma kavatsusest tühistada otsus pakkumuse edukaks tunnistamise kohta — selline käitumine kujutab endast Euroopa hea haldustava eeskirja artikli 16 rikkumist.

4.

Neljanda väite kohaselt

ei esitanud kostjad põhjendusi selle kohta, milliseid dokumente hageja väidetavalt võltsis, rikkudes seeläbi Euroopa hea haldustava eeskirja artiklit 18.

5.

Viienda väite kohaselt

ei teavitanud kostjad hagejat tema kahjuks tehtud otsuse edasikaebamise võimalustest, rikkudes seeläbi Euroopa hea haldustava eeskirja artikleid 11 ja 19.

6.

Kuuenda väite kohaselt

kuritarvitasid kostjad diskretsiooniõigust, mis neil on neile esitatud faktiliste asjaolude üle otsustamisel, ja seeläbi ületasid nad oma volitusi, kuna hankija esitatud põhjendusi oleks saanud kasutada ainult pakkumuse kõrvaldamisel hankemenetlusest hindamiskriteeriumitega vastuolus olemise tõttu, mitte aga siis, kui pakkumus on edukaks tunnistatud.


(1)  DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR).