07/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

102


31992R0479


L 055/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 479/92 AL CONSILIULUI

din 25 februarie 1992

privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 87,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolul 85 alineatul (1) din tratat, în conformitate cu articolul 85 alineatul (3) poate fi declarat inaplicabil categoriilor de acorduri, decizii și practici concertate care îndeplinesc condițiile articolului 85 alineatul (3);

întrucât, conform articolului 87 din tratat, dispozițiile pentru aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat ar trebui să fie adoptate prin regulament; întrucât, potrivit articolului 87 alineatul (2) litera (b), regulamentul trebuie să prezinte norme de aplicare a articolului 85 alineatul (3) ținând seama de necesitatea de a asigura o supraveghere eficientă, pe de o parte, și, pe de alta, de a simplifica administrarea cât mai mult posibil; întrucât, potrivit articolului 87 alineatul (2) litera (d), un astfel de regulament este necesar pentru a defini atribuțiile specifice ale Comisiei și ale Curții de Justiție;

întrucât marina comercială de linie este o industrie consumatoare de capital; întrucât containerizarea a sporit presiunile în vederea cooperării și raționalizării; întrucât industria navală a Comunității trebuie să atingă economiile de scară necesare pentru a putea concura cu succes pe piața mondială a transportului maritim de linie;

întrucât acordurile de servicii în comun între companiile maritime de linie, cu scopul raționalizării acțiunilor lor prin măsuri tehnice, operaționale și/sau comerciale (numite consorții în cercurile industriei maritime) pot ajuta la furnizarea mijloacelor necesare pentru îmbunătățirea productivității serviciilor de transport maritim de linie și la promovarea progresului tehnic și economic;

având în vedere importanța transportului maritim în dezvoltarea comerțului Comunității și rolul pe care acordurile de consorții îl pot îndeplini în acest sens, ținând cont de trăsăturile specifice transportului maritim internațional de linie;

întrucât legalizarea acestor acorduri constituie o măsură ce poate contribui în sens pozitiv la îmbunătățirea competitivității sectorului maritim al Comunității;

întrucât utilizatorii serviciilor de transport maritime oferite de consorții pot beneficia de o parte din beneficiile rezultate din îmbunătățirea productivității și serviciului, datorită, inter alia, regularității, reducerilor de costuri datorate unui grad mai înalt de utilizare a capacității și unei mai bune calități a serviciilor rezultate din îmbunătățirea navelor și a echipamentelor;

întrucât Comisiei trebuie să i se dea posibilitatea să declare prin regulament că dispozițiile articolului 85 alineatul (1) din tratat nu se aplică anumitor categorii de acorduri între consorții, decizii și practici concertate, pentru a putea facilita cooperarea dintre întreprinderi prin modalități oportune în plan economic și fără efecte adverse din punct de vedere al politicii de concurență;

întrucât Comisia, în strânsă și constantă legătură cu autoritățile competente ale statelor membre, trebuie să poată defini cu precizie domeniul de aplicare al acestor exceptări și condițiile ce le însoțesc;

întrucât consorțiile din transportul maritim de linie sunt un tip complex și specializat de societate mixtă; întrucât există o mare diversitate de acorduri de constituire a consorțiilor care operează în condiții diferite; întrucât domeniul de aplicare, părțile, activitățile sau clauzele consorțiilor sunt frecvent modificate; întrucât Comisiei trebuie să i se poată acorda răspunderea de a stabili periodic consorțiile cărora să li se aplice exceptările pe categorii;

întrucât, pentru a garanta că sunt îndeplinite toate condițiile de la articolul 85 alineatul (3) din Tratat, exceptărilor pe categorii trebuie să li se anexeze condiții pentru a se asigura, în special, că o cotă corectă a beneficiilor va fi transferată transportatorilor și că nu se va elimina concurența;

întrucât, potrivit articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 4056/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 privind stabilirea normelor de aplicare a articolelor 85 și 86 din tratat transportului maritim (4),Comisia poate dispune ca o decizie luată în conformitate cu articolul 85 alineatul (3) din tratat să se aplice retroactiv; întrucât este de dorit să fie abilitată Comisia să adopte, prin regulament, dispoziții cu acest efect;

întrucât notificarea acordurilor, deciziilor și practicilor concertate care intră sub incidența prezentului regulament nu trebuie făcută obligatoriu, fiind, în principal, de datoria întreprinderilor să verifice dacă acestea se conformează regulilor de concurență, în special condițiilor prevăzute în regulamentul Comisiei de aplicare a prezentului regulament;

întrucât nu se poate acorda nici o exceptare, dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 85 alineatul (3) din tratat; întrucât Comisia trebuie să aibă prin urmare autoritatea de a lua măsurile corespunzătoare atunci când un acord se dovedește a avea efecte incompatibile cu articolul 85 alineatul (3) din tratat; întrucât Comisia trebuie mai întâi să facă recomandări părților și apoi să ia decizii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Fără a aduce atingere aplicării Regulamentului (CEE) nr. 4056/86, Comisia poate declara, prin regulament și în conformitate cu articolul 85 alineatul (3) din tratat că articolul 85 alineatul (1) din tratat nu se aplică anumitor categorii de acorduri între întreprinderi, decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practici concertate care au drept scop promovarea sau stabilirea cooperării pentru exploatarea în comun a serviciilor maritime de transport între companiile maritime de linie, în scopul raționalizării operațiunilor acestora prin măsuri tehnice, operaționale și/sau comerciale - cu excepția fixării prețurilor (consorții).

(2)   Acest regulament adoptat potrivit alineatului (1) definește categoriile de acorduri, decizii și practici concertate cărora se aplică și specifică condițiile și obligațiile în temeiul cărora, potrivit articolului 85 alineatul (3) din tratat, acestea sunt exceptate de la aplicarea articolului 85 alineatul (1) din tratat.

Articolul 2

(1)   Regulamentul adoptat potrivit articolului 1 se aplică pe o perioadă de cinci ani, calculată de la data intrării acestuia în vigoare.

(2)   Regulamentul poate fi abrogat sau modificat în cazul în care s-au schimbat împrejurările referitoare la oricare din datele care au stat la baza adoptării sale.

Articolul 3

Regulamentul adoptat potrivit articolului 1 poate cuprinde o dispoziție care să prevadă aplicarea acestuia cu efect retroactiv acordurilor, deciziilor și practicilor concertate existente la data intrării în vigoare a acestui regulament, dacă acestea se conformează condițiilor stabilite în regulamentul respectiv.

Articolul 4

Înaintea adoptării regulamentului, Comisia publică un proiect al acestuia care să permită tuturor persoanelor și organizațiilor interesate să-și prezinte comentariile într-un termen rezonabil, stabilit de către Comisie, dar care nu poate fi mai scurt de o lună.

Articolul 5

(1)   Înainte de publicarea proiectului de regulament și de adoptarea regulamentului, Comisia consultă Comitetul consultativ pentru acorduri și poziții dominante în transportul maritim, constituit în baza articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 4056/86.

(2)   Se aplică articolul 15 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (CEE) nr. 4056/86 privind consultarea comitetului consultativ, înțelegându-se că întrunirile comune cu Comisia nu au loc mai devreme de o lună de la trimiterea comunicării privind convocarea acestora.

Articolul 6

(1)   Când persoanele în cauză încalcă o condiție sau o obligație care însoțește o exceptare acordată de regulamentul adoptat potrivit articolului 1, pentru a pune capăt acestei încălcări, Comisia poate:

adresa recomandări persoanelor implicate și

în cazul în care aceste persoane nu se conformează acestor recomandări și în funcție de gravitatea încălcării în cauză, poate adopta o decizie prin care, fie li se interzice realizarea sau li se cere îndeplinirea anumitor acțiuni, fie, în timp ce li se retrage beneficiul exceptării pe categorii de care beneficiau, li se acordă o exceptare individuală în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 4056/86, sau li se retrage beneficiul exceptării pe categorii de care beneficiau.

(2)   În cazul în care Comisia constată, fie din oficiu fie la solicitarea unui stat membru sau a unor persoane fizice sau juridice care invocă un interes legitim, că într-un anumit caz, un acord, o decizie sau o practică concertată care vizează o exceptare pe categorii acordată printr-un regulament adoptat în conformitate cu articolul 1, produce totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 85 alineatul (3) din tratat, sau sunt interzise de articolul 86 din tratat, aceasta poate retrage beneficiul exceptării pe categorii pentru acele acorduri, decizii sau practici concertate și poate lua, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 4056/86, toate măsurile corespunzătoare pentru a pune capăt acestor încălcări.

(3)   Înainte de a lua o decizie în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adresa persoanelor interesate recomandări în sensul încetării încălcării.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

Vitor MARTINS


(1)  JO C 167, 10.7.1990, p. 9.

(2)  JO C 305, 25.11.1991, p. 39.

(3)  JO C 69, 18.3.1991, p. 16.

(4)  JO L 378, 31.12.1986, p. 4.