29.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 205/11


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 2 iulie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

(Cauza C-465/08) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2005/36/CE - Dreptul de stabilire - Recunoașterea calificărilor profesionale - Netranspunere în termenul prevăzut)

2009/C 205/18

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: M. Karanasou Apostolopoulou și H. Støvlbæk, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă (reprezentant: E. Skandalou, agent)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Neadoptarea, în termenul prevăzut, a dispozițiilor necesare pentru a se conforma Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, p. 22, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 3), care abrogă Directiva 89/48/CEE (JO L 19, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 2, p. 76)

Dispozitivul

1)

Prin neadoptarea in termenul prevăzut a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive.

2)

Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 327, 20.12.2008.