29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/11


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-465/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/36/EB - Įsisteigimo teisė - Profesinių kvalifikacijų pripažinimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 205/18

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Karanasou Apostolopoulou ir H. Støvlbæk

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Skandalou

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22), kuri panaikina Direktyvą 89/49/EEB (OL L 19, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 327, 2008 12 20.