29.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 205/11


Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 2. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

(Sag C-465/08) (1)

(Traktatbrud - direktiv 2005/36/EF - etableringsfrihed - anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer - manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

2009/C 205/18

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M. Karanasou Apostolopoulou og H. Støvlbæk, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik (ved E. Skandalou, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255, s. 22), der ophæver direktiv 89/48/EØF (EFT L 19, s. 16)

Konklusion

1)

Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, idet den ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

2)

Den Hellenske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 327 af 20.12.2008.