5.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 326/27


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.7.2016 – PTC Therapeutics International v. EMA

(Asia T-718/15 R)

((Välitoimihakemus - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - EMA:n hallussa olevat asiakirjat, jotka koskevat yrityksen lääkkeen markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä toimittamia tietoja - Päätös antaa kolmannelle oikeus tutustua asiakirjoihin - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyys - Fumus boni juris - Intressivertailu))

(2016/C 326/48)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: PTC Therapeutics International Ltd (Dublin, Irlanti) (edustajat: G. Castle, B. Kelly ja H. Billson, solicitors, M. Demetriou, QC, ja C. Thomas, barrister)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (EMA) (asiamiehet: T. Jabłoński, A. Spina, A. Rusanov, S. Marino ja N. Rampal Olmedo)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Bryssel, Belgia) (edustajat: S. Cowlishaw, solicitor ja D. Scannell, barrister)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 278 ja 279 artiklaan perustuva hakemus, jossa pääasiallisesti haetaan EMA:n 25.11.2015 tekemän päätöksen EMA/722323/2015, jossa kolmannelle myönnettiin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43) nojalla oikeus tutustua tiettyihin asiakirjoihin, jotka sisältävät Translarna- nimisen lääkkeen markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä toimitettuja tietoja, täytäntöönpanon lykkäämistä.

Määräysosa

1)

Euroopan lääkeviraston (EMA) 25.11.2015 tekemän päätöksen EMA/722323/2015, jolla kolmannelle myönnettiin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 nojalla oikeus tutustua kliiniseen tutkimusraporttiin ”Ataluren (PTC124) PTC124-GD-007-DMD”, joka koskee atalureeniä koskevan tehokkuus- ja turvallisuustutkimuksen 2 B-vaihetta, jonka kohteena on atalureeni nonsence-mutaation aiheuttamaa Duchennea ja Beckerin lihasdystrofiaa sairastavilla henkilöillä, täytäntöönpanoa lykätään.

2)

EMA velvoitetaan olemaan luovuttamatta 1 kohdassa mainittua raporttia.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.