8.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 64/27


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 28 december 2007 – Sea srl mot Comune di Ponte Nossa

(Mål C-573/07)

(2008/C 64/39)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Sea srl

Svarande: Comune di Ponte Nossa

Tolkningsfrågor

Är det förenligt med gemenskapsrätten, i synnerhet etableringsfriheten, friheten att tillhandahålla tjänster, icke-diskrimineringsprincipen och skyldigheterna avseende likabehandling, insyn och fri konkurrens, enligt artiklarna 12 EG, 43 EG, 45 EG, 46 EG, 49 EG och 86 EG, att direkt tilldela ett aktiebolag, som ägs helt av det allmänna, vars bolagsordning – såvitt avser artikel 113 i lagstiftningsdekret nr 267 av den 18 augusti 2000 – är utformad på det sätt som beskrivs i skälen i denna begäran om förhandsavgörande, ett kontrakt för att samla in, transportera och bortskaffa fast hushållsavfall och liknande avfall?