8.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 64/27


Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) 28. detsembril 2007 — Sea s.r.l. versus Comune di Ponte Nossa

(Kohtuasi C-573/07)

(2008/C 64/39)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Sea s.r.l.

Vastustaja: Comune di Ponte Nossa

Eelotsuse küsimused

Kas ühenduse õigusega ja eelkõige EÜ asutamislepingu artiklites 12, 43, 45, 46, 49 ja 86 sätestatud asutamisvabaduse, teenuste osutamise vabaduse ja diskrimineerimise keelu ning samuti võrdse kohtlemise, läbipaistvuse ja vaba konkurentsi kohustustega on kooskõlas tahkete olmejäätmete ja sarnaste jäätmete kogumise, vedamise ja töötlemise teenuse riigihanke otselepingu sõlmimine täielikult avalik-õiguslikule isikule või isikutele kuuluva aktsiaseltsiga ning selle äriühingu 18. augusti 2000. aasta seadusandliku dekreedi nr 267 artikli 113 järgimiseks kohandatud ning käesoleva otsuse põhjendavas osas kirjeldatud põhikiri?