8.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 64/27


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 28. prosince 2007 – Sea s.r.l. v. Comune di Ponte Nossa

(Věc C-573/07)

(2008/C 64/39)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Sea s.r.l.

Žalovaná: Comune di Ponte Nossa

Předběžná otázka

Je přímé zadání zakázky na sběr, přepravu a zneškodnění tuhého komunálního a podobného odpadu akciové společnosti s výhradně veřejnou kapitálovou účastí, jejíž příslušné stanovy – pro účely článku 113 legislativního nařízení č. 267 ze dne 18. srpna 2000 – jsou vyloženy v odůvodnění, v souladu s právem Společenství, a zejména se svobodou usazování a s volným pohybem služeb, se zásadou zákazu diskriminace a s povinnostmi týkajícími se rovného zacházení, transparentnosti a volné hospodářské soutěže, na něž odkazují články 12, 43, 45, 46, 49 a 86 ES?