2010D0638 — FI — 21.03.2011 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/638/YUTP,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2010,

Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

(EYV L 280, 26.10.2010, p.10)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

Neuvoston päätös 2011/169/YUTP, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011,

  L 76

59

22.3.2011
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/638/YUTP,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2010,

Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistäEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä lokakuuta 2009 Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä yhteisen kannan 2009/788/YUTP ( 1 ), joka laadittiin turvallisuusjoukkojen vaiennettua väkivaltaisesti poliittiset mielenosoittajat Conakryssa 28 päivänä syyskuuta 2009.

(2)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 yhteisen kannan 2009/788/YUTP muuttamisesta päätöksen 2009/1003/YUTP ( 2 ), johon sisältyi lisää rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä maaliskuuta 2010 päätöksen 2010/186/YUTP yhteisen kannan 2009/788/YUTP muuttamisesta ( 3 ).

(4)

Yhteisen kannan 2009/788/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 27 päivään lokakuuta 2011.

(5)

Unionin täytäntöönpanotoimenpiteet on esitetty tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1284/2009 ( 4 ),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

1.  Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisilta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttäviä aluksia tai ilma-aluksia käyttäen tapahtuva aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, myynti, toimitus, siirto ja vienti Guinean tasavaltaan siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.  Kielletään:

(a) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sekä kyseisten tavaroiden hankkimiseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen suora tai välillinen antaminen Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Guinean tasavallassa;

(b) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset, myöntäminen suoraan tai välillisesti näiden tavaroiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Guinean tasavallassa;

(c) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 artikla

1.  Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

(a) pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin ohjelmiin taikka unionin ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden tai sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

(b) sellaisten ajoneuvojen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja, mutta jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla aikaansaadaan ballistinen suoja, ja jotka on tarkoitettu yksinomaan käytettäviksi unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Guinean tasavallassa;

(c) näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

(d) näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen,

1.  edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ennalta hyväksynyt tämän viennin ja avun.

2.  Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina, jonka YK:n henkilökunta, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Guinean tasavaltaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

3 artikla

▼M1

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen, kansainvälisen tutkintakomission Guinean 28 päivän syyskuuta 2009 tapahtumista vastuullisiksi määrittelemien henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

▼B

2.  Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.  Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

(a) kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

(b) YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana; tai

(c) erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

(d) Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

4.  Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) isäntämaana.

5.  Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.  Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla toteutettavista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai ETYJin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Guinean tasavallassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.  Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.  Jos jäsenvaltio 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joista on kyse.

4 artikla

▼M1

1.  Jäädytetään kaikki liitteessä lueteltujen, kansainvälisen tutkintakomission Guinean 28 päivän syyskuuta 2009 tapahtumista vastuullisiksi määrittelemien henkilöiden ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

▼B

2.  Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.  Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

(a) ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

(b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

(c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

(d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annettavista luvista.

4.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

(a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, hallintoviranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jolloin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama tuomio;

(b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella tuomiolla vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

(c) panttioikeutta ei ole perustettu tai tuomiota annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

(d) panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

5.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

(a) näistä tileistä kertyviin korko- tai muihin tuottoihin; tai

(b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuviin maksuihin, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien näihin tileihin on sovellettu yhteistä kantaa 2009/788/YUTP,

5.  edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

5 artikla

1.  Neuvosto hyväksyy muutoksia liitteessä olevaan luetteloon jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta, jos Guinean tasavallan poliittiset tapahtumat sitä edellyttävät.

2.  Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi asianomaiselle henkilölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseessä olevalle henkilölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.  Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle.

6 artikla

Jotta edellä mainitut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni kannustaa kolmansia valtioita toteuttamaan rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tähän päätökseen sisältyvät rajoittavat toimenpiteet.

7 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2009/788/YUTP.

8 artikla

1.  Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.  Tätä päätöstä sovelletaan 27 päivään lokakuuta 2011. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Se voidaan tarvittaessa uusia tai sitä voidaan muuttaa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

▼M1
LIITELuettelo 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

(syntymäaika (sa.) ja -paikka (sp.), passin/henkilökortin nro, ym.)

Perusteet

1.

Kapteeni Moussa Dadis CAMARA

sa.: 1.1.1964 tai 29.12.1968

Passi: R0001318

Henkilö, jonka kansainvälinen tutkintakomissio on todennut olevan vastuussa 28 päivän syyskuuta 2009 tapahtumista Guineassa

2.

Majuri Moussa Tiégboro CAMARA

sa.: 1.1.1968

Passi: 7190

Henkilö, jonka kansainvälinen tutkintakomissio on todennut olevan vastuussa 28 päivän syyskuuta 2009 tapahtumista Guineassa

3.

Eversti tri. Abdoulaye Chérif DIABY

sa.: 26.2.1957

Passi: 13683

Henkilö, jonka kansainvälinen tutkintakomissio on todennut olevan vastuussa 28 päivän syyskuuta 2009 tapahtumista Guineassa

4.

Luutnantti Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Henkilö, jonka kansainvälinen tutkintakomissio on todennut olevan vastuussa 28 päivän syyskuuta 2009 tapahtumista Guineassa

5.

Luutnantti Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

sa.: 1.1.1960

Henkilö, jonka kansainvälinen tutkintakomissio on todennut olevan vastuussa 28 päivän syyskuuta 2009 tapahtumista Guineassa( 1 ) EUVL L 281, 28.10.2009, s. 7.

( 2 ) EUVL L 346, 23.12.2009, s. 51.

( 3 ) EUVL L 83, 30.3.2010, s. 23.

( 4 ) EUVL L 346, 23.12.2009, s. 26.