13.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 211/2010

z dnia 11 marca 2010 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Określone produkty zawierające nikotynę, przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia, zostały zaklasyfikowane przez różne organy celne państw członkowskich do pozycji 2106, 3004 lub 3824 Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3565/88 z dnia 16 listopada 1988 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (2) zaklasyfikowało gumę do żucia składającą się z nikotyny związanej na żywicy jonowymiennej w celu symulacji smaku dymu tytoniowego, której użycie jest zalecane dla osób chcących rzucić palenie, jako „przetwory spożywcze” w podpozycji CN 2106 90. W postanowieniu z dnia 19 stycznia 2005 r. (3) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że niektóre plastry z nikotyną, zalecane dla osób chcących rzucić palenie, mają być zaklasyfikowane jako „leki” do pozycji CN 3004.

(3)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej w stosunku do towarów i produktów mających na celu pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia konieczne jest dodanie uwagi dodatkowej 2 do działu 30 CN.

(4)

Produkty mające na celu pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia, takie jak tabletki, gumy do żucia i inne przetwory, nie pozwalają na stopniowe i stałe uwalnianie nikotyny przez cały dzień i dlatego nie mogą być uważane za środki terapeutyczne i profilaktyczne. Z tego względu właściwe jest dopisanie w uwadze dodatkowej, że dział 30 Produkty farmaceutyczne nie obejmuje produktów takich jak tabletki, guma do żucia lub inne przetwory, które mają na celu pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia i które zaliczane są do pozycji 2106 lub 3824, z wyjątkiem plastrów z nikotyną.

(5)

Plastry z nikotyną mają charakter terapeutyczny i profilaktyczny ze względu na ich zastosowanie bezpośrednio na skórę, co pozwala na stopniowe uwalnianie nikotyny przez cały dzień. Ze względu na swój charakter terapeutyczny i profilaktyczny plastry z nikotyną zostały zaklasyfikowane do działu 30 i stąd nie mogą być uwzględnione w dodatkowej uwadze do tego działu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87.

(7)

Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie określonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części drugiej sekcja VI dział 30 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 dodaje się następującą uwagę dodatkową 2:

„2.

Niniejszy dział nie obejmuje produktów takich jak tabletki, guma do żucia lub inne przetwory, które mają na celu pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia i które zaliczane są do pozycji 2106 lub 3824, z wyjątkiem plastrów z nikotyną.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli 11 marca 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 311 z 17.11.1988, s. 25.

(3)  Postanowienie z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie C-206/03: Commissioners of Customs & Excise przeciwko SmithKline Beecham plc., Zb.Orz. [2005] I-415.