13.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/14


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 211/2010

(2010. gada 11. marts),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Atsevišķus nikotīnu saturošus produktus, kas paredzēti tam, lai palīdzētu smēķētājiem atmest smēķēšanu, dažādu dalībvalstu muitas dienesti ir klasificējuši atbilstīgi pozīcijai 2106, 3004 vai 3824 kombinētajā nomenklatūrā (KN), kas iekļauta Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā.

(2)

Komisijas 1988. gada 16. novembra Regulā (EEK) Nr. 3565/88 par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (2) košļājamā gumija, kuras sastāvā ir pie jonu apmaiņas sveķiem piesaistīts nikotīns tabakas dūmu garšas imitēšanai un kuru iesaka lietot cilvēkiem, kas vēlas atmest smēķēšanu, ir klasificēta KN apakšpozīcijā 2106 90 kā “pārtikas izstrādājumi”. Eiropas Kopienu Tiesa 2005. gada 19. janvāra rīkojumā (3) ir nolēmusi, ka atsevišķi nikotīna plāksteri, kas paredzēti tam, lai to lietotājiem palīdzētu atmest smēķēšanu, ir jāklasificē KN pozīcijā 3004 kā “medikamenti”.

(3)

Ar mērķi nodrošināt kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu attiecībā uz precēm un produktiem, lai palīdzētu smēķētājiem atmest smēķēšanu, KN 30. nodaļā ir jāiekļauj 2. papildu piezīme.

(4)

Produkti, kas paredzēti tam, lai smēķētājiem palīdzētu atmest smēķēšanu, piemēram, tabletes, košļājamās gumijas vai citi izstrādājumi, nenodrošina pakāpenisku un nepārtrauktu nikotīna izdalīšanos visas dienas garumā, tāpēc nevar uzskatīt, ka tiem piemīt profilaktiskas vai terapeitiskas īpašības. Tāpēc ir lietderīgi papildu piezīmē norādīt, ka 30. nodaļa par farmaceitiskiem produktiem neattiecas uz produktiem, piemēram, tabletēm, košļājamām gumijām vai citiem preparātiem, kas paredzēti tam, lai palīdzētu smēķētājiem atmest smēķēšanu, un kas atbilst pozīcijai 2106 vai 3824, izņemot nikotīna plāksterus.

(5)

Nikotīna plāksteriem piemīt profilaktiskas un terapeitiskas īpašības, jo tos uzklāj tieši uz ādas, nodrošinot pakāpenisku un nepārtrauktu nikotīna izdalīšanos visas dienas garumā. Ņemot vērā to profilaktiskās un terapeitiskās īpašības, nikotīna plāksterus klasificē 30. nodaļā, un tāpēc tos neiekļauj papildu piezīmē.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2658/87.

(7)

Muitas kodeksa komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrās daļas VI sadaļas 30. nodaļā iekļauj šādu 2. papildu piezīmi:

“2.

Šajā nodaļā neietilpst produkti, piemēram, tabletes, košļājamās gumijas vai citi preparāti, kas paredzēti tam, lai palīdzētu smēķētājiem atmest smēķēšanu, un kas atbilst pozīcijai 2106 vai 3824, izņemot nikotīna plāksterus.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 11. martā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 311, 17.11.1988., 25. lpp.

(3)  2005. gada 19. janvāra rīkojums, lieta C-206/03 – Commissioners of Customs & Excise pret SmithKline Beecham, ECR (2005) I-415.