13.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 211/2010,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden eri tulliviranomaiset ovat luokitelleet tiettyjä nikotiinia sisältäviä tuotteita, jotka on tarkoitettu auttamaan tupakoijia lopettamaan tupakanpoltto, asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I säädetyn yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 2106, 3004 tai 3824.

(2)

Tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16 päivänä marraskuuta 1988 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3565/88 (2) luokitellaan purukumi, joka koostuu ioninvaihtohartsiin sidotusta nikotiinista tupakansavun maun jäljittelemiseksi ja jonka käyttöä suositellaan henkilöille, jotka haluavat lopettaa tupakanpolton, yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 2106 90 kuuluvaksi elintarvikevalmisteeksi. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 19 päivänä tammikuuta 2005 antaman tuomion (3) mukaan tietyt nikotiinilaastarit, jotka on tarkoitettu auttamaan niiden käyttäjiä lopettamaan tupakanpoltto, on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 3004 kuuluviksi lääkkeiksi.

(3)

Jotta varmistettaisiin, että yhdistettyä nimikkeistöä sovelletaan yhdenmukaisesti tavaroihin ja tuotteisiin, jotka on tarkoitettu auttamaan tupakoijia lopettamaan tupakanpoltto, on tarpeen lisätä toinen lisähuomautus yhdistetyn nimikkeistön 30 ryhmään.

(4)

Tuotteet, jotka on tarkoitettu auttamaan tupakoijia lopettamaan tupakanpoltto, kuten tabletit, purukumi tai muut valmisteet, eivät luovuta nikotiinia vähitellen ja yhtäjaksoisesti koko päivän ajan, eikä niillä voida katsoa olevan ennalta ehkäiseviä ja terapeuttisia ominaisuuksia. Sen vuoksi on aiheellista säätää lisähuomautuksessa, että farmaseuttisia tuotteita koskevaan 30 ryhmään eivät kuulu sellaiset tuotteet kuten tabletit, purukumi tai muut nimikkeeseen 2106 tai 3824 kuuluvat valmisteet, jotka on tarkoitettu auttamaan tupakoijia lopettamaan tupakanpoltto, lukuun ottamatta nikotiinilaastareita.

(5)

Nikotiinilaastareilla on ennalta ehkäiseviä ja terapeuttisia ominaisuuksia, koska niitä käytetään suoraan iholla, ja ne luovuttavat nikotiinia vähitellen ja yhtäjaksoisesti koko päivän ajan. Ennalta ehkäisevien ja terapeuttisten ominaisuuksiensa vuoksi nikotiinilaastarit luokitellaan 30 ryhmään, ja sen vuoksi ne on jätettävä lisähuomautuksen ulkopuolelle.

(6)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2658/87 olisi muutettava.

(7)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan VI jakson 30 ryhmään toinen lisähuomautus seuraavasti:

”2.

Tähän ryhmään eivät kuulu sellaiset tuotteet kuten tabletit, purukumi tai muut nimikkeeseen 2106 tai 3824 kuuluvat valmisteet, jotka on tarkoitettu auttamaan tupakoijia lopettamaan tupakanpoltto, lukuun ottamatta nikotiinilaastareita.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 311, 17.11.1988, s. 25.

(3)  Asia C-206/03, Commissioners of Customs & Excise v. SmithKline Beecham, tuomio 19.1.2005 (Kok. 2005, I-415).