21.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 117/7


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

2012/C 117/06

1.   Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 (1) o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom stanoveným v tabuľke uvedenej ďalej v texte.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie príležitosť doplniť informácie, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2), kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

polyetylén-tereftalátový (PET) film

India, Brazília a Izrael

antidumpingové clo

nariadenie Rady (ES) č. 1292/2007 (Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 1)

7.11.2012


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie v deň uvedený v tomto stĺpci o polnoci.