21.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 117/7


Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antidumping

2012/C 117/06

1.   În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), Comisia face cunoscut faptul că, în cazul în care nu se va iniția o reexaminare în conformitate cu procedura următoare, măsurile antidumping menționate în continuare vor expira la data menționată în tabelul de mai jos.

2.   Procedura

Producătorii din Uniune pot depune o cerere scrisă de reexaminare. Cererea trebuie să conțină elemente de probă suficiente care să susțină faptul că expirarea măsurilor ar determina probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului.

În cazul în care Comisia decide să reexamineze măsurile în cauză, importatorii, exportatorii, reprezentanții țării exportatoare și producătorii din Uniune vor avea posibilitatea de a dezvolta, de a respinge sau de a comenta aspectele expuse în cererea de reexaminare.

3.   Termen

Pe baza celor expuse mai sus, producătorii din Uniune pot transmite o cerere scrisă de reexaminare la adresa European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), oricând de la data publicării prezentului aviz, dar cel târziu cu trei luni înainte de data menționată în tabelul de mai jos.

4.   Prezentul aviz este publicat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009.

Produs

Țara (țările) de origine sau de export

Măsuri

Referință

Data expirării (3)

Folii din polietilentereftalat (PET)

India, Brazilia și Israel

Taxă antidumping

Regulamentul (CE) nr. 1292/2007 al Consiliului (JO L 288, 6.11.2007, p. 1)

7.11.2012


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Măsura expiră la miezul nopții la data menționată în această coloană.