21.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 117/7


Pranešimas apie artėjantį tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo terminą

2012/C 117/06

1.   Kaip numatyta 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (1) dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija praneša, kad, jeigu nebus inicijuota peržiūra pagal toliau nurodytą procedūrą, toliau minimos antidempingo priemonės nustos galioti lentelėje nurodytą dieną.

2.   Procedūra

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikta pakankamai įrodymų, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir jo daroma žala veikiausiai tęstųsi arba pasikartotų.

Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti susijusias priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus suteikta galimybė papildyti peržiūros prašyme išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.

3.   Terminas

Bet kuriuo metu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki lentelėje nurodytos dienos, Sąjungos gamintojai, remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2)) gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą.

4.   Šis pranešimas skelbiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį.

Produktas

Kilmės arba eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo terminas (3)

Polietileno tereftalato (PET) plėvelė

Indija, Brazilija ir Izraelis

Antidempingo muitas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1292/2007 (OL L 288, 2007 11 6, p. 1)

2012 11 7


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  Faks. +32 22956505.

(3)  Priemonė nustoja galioti šioje skiltyje nurodytos dienos vidurnaktį.