21.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 117/7


Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

2012/C 117/06

1.   Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (1) artikli 11 lõike 2 kohaselt teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastased meetmed aeguvad alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeval, juhul kui ei algatata nende läbivaatamist allpool kirjeldatud menetluse kohaselt.

2.   Menetlus

ELi tootjad võivad esitada läbivaatamise algatamiseks kirjaliku taotluse. Kõnealune taotlus peab sisaldama piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete aegumise tagajärjeks oleks tõenäoliselt dumpingu ja kahju jätkumine või kordumine.

Kui komisjon otsustab asjaomased meetmed läbi vaadata, antakse importijatele, eksportijatele, eksportiva riigi esindajatele ja liidu tootjatele võimalus läbivaatamistaotluses esitatud väiteid täiendada, ümber lükata või kommenteerida.

3.   Tähtaeg

Eespool märgitust lähtuvalt võivad liidu tootjad esitada kirjaliku läbivaatamistaotluse aadressil European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2) ning see taotlus peab laekuma alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeva.

4.   Käesolev teade avaldatakse määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohaselt.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/-riigid

Meetmed

Viide

Meetmete aegumise kuupäev (3)

Polüetüleentereftalaatkile (PET-kile)

India, Brasiilia ja Iisrael

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1292/2007 (ELT L 288, 6.11.2007, lk 1)

7.11.2012


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Faks +32 22956505.

(3)  Meede aegub veerus nimetatud kuupäeval keskööl.