21.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 117/7


Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

2012/C 117/06

1.   Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber nedennævnte antidumpingforanstaltninger på den i tabellen angivne dato, jf. artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 (1) om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

2.   Procedure

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade.

Skulle Kommissionen beslutte at foretage en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importørerne, eksportørerne, repræsentanterne for eksportlandet og EU-producenterne få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til oplysningerne i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

3.   Frist

EU-producenterne kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (kontor H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men senest tre måneder før den i nedenstående tabel angivne dato.

4.   Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Referencer

Udløbsdato (3)

Polyethylen- terephthalat (PET)-folie

Indien, Brasilien og Israel

Antidumpingtold

Rådets forordning (EF) nr. 1292/2007 (EUT L 288 af 6.11.2007, s. 1)

7.11.2012


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Foranstaltningen udløber ved midnat på den i denne kolonne angivne dato.