25.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 20/4


Obvestilo osebam in subjektom, za katere se uporabljajo člena 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP (Priloga II) in člen 16(2) Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010 (Priloga VIII)

2012/C 20/02

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebe in subjekte, navedene v Prilogi II k Sklepu Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 (1), in v Prilogi VIII k Uredbi Sveta (EU) št. 961/2010, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 54/2012 z dne 23. januarja 2012 (2), obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je sklenil, da bi bilo treba na seznama oseb in subjektov, za katere se uporabljata člena 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP ter člen 16(2) Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu, vključiti še druge osebe in subjekte.

Zadevne osebe in subjekte je treba opozoriti, da lahko pri pristojnem organu zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, kakor je navedeno na spletnih mestih iz Priloge V k Uredbi, vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja glede uporabe zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali posebna plačila (glej člene 17, 18 in 19 Uredbe).

Zadevne osebe in subjekti lahko pošljejo Svetu zahtevek za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedena seznama in ustrezna dokazila na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Opozoriti je treba tudi, da lahko zadevne osebe in subjekti odločitev Sveta izpodbijajo pri Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 19, 24.1.2012, str. 22.

(2)  UL L 19, 24.1.2012, str. 1.