25.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 20/4


Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punkti b ja artikli 20 lõike 1 punkti b (II lisa) ning nõukogu määruse (EL) nr 961/2010 artikli 16 lõiget 2 (VIII lisa)

2012/C 20/02

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse 2010/413/ÜVJP (mida on muudetud nõukogu 23. jaanuar 2012 otsusega 2012/35/ÜVJP (1)) II lisas ja nõukogu määruse (EL) nr 961/2010 (mida rakendatakse nõukogu 23. jaanuar 2012 rakendusmäärusega (EL) nr 54/2012 (2)) VIII lisas loetletud isikutele ja üksustele tehakse teatavaks järgmine teave.

Euroopa Liidu Nõukogu on otsustanud, et loendit isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punkti b ja artikli 20 lõike 1 punkti b ning nõukogu määruse (EL) nr 961/2010 artikli 16 lõiget 2, tuleks täiendada uute isikute ja üksustega, kelle suhtes kohaldatakse Iraani suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid.

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse V lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklid 17, 18 ja 19).

Asjaomased isikud ja üksused võivad esitada nõukogule taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loendisse vaadataks uuesti läbi, järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Samuti juhitakse tähelepanu sellele, et igal asjaomasel isikul ja üksusel on võimalus vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimustele.


(1)  ELT L 19, 24.1.2012, lk 22.

(2)  ELT L 19, 24.1.2012, lk 1.