25.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 20/4


Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP (příloha II) a čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 961/2010 (příloha VIII)

2012/C 20/02

RADA EVROPSKÉ UNIE,

osobám a subjektům uvedeným v příloze II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 ve znění rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012 (1) a v příloze VIII nařízení Rady (EU) č. 961/2010, prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 54/2012 ze dne 23. ledna 2012, se dávají na vědomí níže uvedené informace (2).

Rada Evropské unie rozhodla, že na seznam osob a subjektů, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP a čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu, by měly být zařazeny další osoby a subjekty.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují na to, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách v příloze V uvedeného nařízení o povolení použít zmrazené finanční prostředky pro základní potřeby nebo konkrétní platby (viz články 17, 18 a 19 předmětného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou na níže uvedenou adresu zaslat Radě společně s podpůrnými dokumenty žádost, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo:

Council of the European Union (Rada Evropské unie)

General Secretariat (Generální sekretariát)

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Rovněž upozorňujeme, že každá dotčená osoba a každý dotčený subjekt má možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 19, 24.1.2012, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 19, 24.1.2012, s. 1.