3.6.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 145/1


ATZINUMS Nr. 3/2010

(saskaņā ar LESD 322. pantu)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

2010/C 145/01

EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 322. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (1), ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2) (turpmāk tekstā – “Finanšu regula”),

ņemot vērā Palātas 2010. gada 29. martā saņemto Parlamenta lūgumu sniegt atzinumu par iepriekš minēto projektu un ņemot vērā Palātas 2010. gada 15. martā saņemto Padomes lūgumu sniegt atzinumu par iepriekš minēto projektu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU.

1.

Projekts Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, par kuru Palāta ir lūgta sniegt atzinumu, atjaunina pašreizējo Finanšu regulu, lai ņemtu vērā izmaiņas, kuras radušās līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī.

2.

Palāta uzskata, ka ierosinātie grozījumi vairākumā gadījumu precīzi atspoguļo izmaiņas budžeta un finanšu jautājumos, kuras Lisabonas līgums ir ieviesis Finanšu regulā. Palātai rada bažas viens no grozītajiem noteikumiem, un tā iesaka pievienot jaunu normu. Palātas ierosināto grozījumu redakcija ir izklāstīta šim atzinumam pievienotajā tabulā.

Apropriāciju pārvietojumi

3.

Finanšu regulas 24. pants ir jāgroza, jo vairs netiek izšķirti obligātie un neobligātie izdevumi. Komisija ierosina aizstāt 24. pantu ar jaunu tā redakciju. Palātai ir divi apsvērumi saistībā ar šo ierosinājumu.

4.

Priekšlikuma 1., 3., 4. un 6. punkts īpaši attiecas uz Komisiju. Taču Finanšu regulas 22. panta 2. punktā un 22. panta 3. punktā minēts, ka 24. pantā izklāstītā procedūra attiecas arī uz citām iestādēm, ja viena vai otra budžeta lēmējiestāde min pienācīgi pamatotus iemeslus pārvietojuma priekšlikuma noraidīšanai vai arī ja ierosinātais pārvietojums ir veicams no vienas pozīcijas uz citu un pārsniedz norādīto ierobežojumu. Tāpēc šajos četros punktos vārds “Komisija” ir jāaizstāj ar vārdu “iestādes”.

5.

Komisija 5. punkta i) apakšpunktā ierosina budžeta lēmējiestādei tikai trīs nedēļu termiņu priekšlikumu izskatīšanai par pārvietojumiem, kuri atbilst noteiktajiem ierobežojumiem (pārvietojums ir mazāks nekā 10 % no apropriācijām pozīcijai, no kuras tiek izdarīti pārvietojumi, un nepārsniedz 5 miljonus EUR). Palāta norāda uz to, ka pašlaik priekšlikumus par pārvietojumiem izskata Eiropas Parlamenta Budžeta komiteja, kuras sanāksmes notiek aptuveni reizi mēnesī. Neizsverot šā priekšlikuma sniegtos ieguvumus vai citus aspektus, Palāta norāda uz to, ka tā izpilde var radīt problēmas ar termiņa ievērošanu.

Budžeta procedūra un Samierināšanas komitejas darbība

6.

Ar LESD 314. panta 5. punktu izveidotajā Samierināšanas komitejā darbojas Padomes locekļi un Eiropas Parlamenta deputāti, un tās uzdevums ir panākt vienošanos par kopīgu redakciju Savienības gada budžetam. Komisija piedalīsies Samierināšanas komitejas sēdēs un uzņemsies iniciatīvu, kas vajadzīga, lai tuvinātu abu budžeta lēmējiestāžu nostājas. Veicot šo uzdevumu, Komisijai var nākties uzņemties iniciatīvu saistībā ar to iestāžu budžeta projektiem, kuras nav pārstāvētas Samierināšanas komitejā. Pārredzamības dēļ Finanšu regulā ir jāatspoguļo budžeta trīspusējās sanāksmes 2010. gada 25. marta secinājumi. Tāpēc Palāta iesaka pievienot jaunu normu un ietvert to 34.a pantā.

Jaunais 34.a pants

Iestādes, kuras nav pārstāvētas Samierināšanas komitejā, var nosūtīt tieši Samierināšanas komitejai savas rakstiskās piezīmes par Padomes nostājas un Eiropas Parlamenta grozījumu ietekmi. Komisijai jāņem vērā šīs piezīmes, sagatavojot jebkuru priekšlikumu Samierināšanas komitejai, kurš var ietekmēt šo iestāžu budžeta projektus.

7.

Komisijas priekšlikumā 34.a pants kļūst par 34.b pantu.

Šo atzinumu Revīzijas palāta pieņēma 2010. gada 29. aprīļa sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  COM(2010) 71, 2010. gada 3. marta galīgā redakcija.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas priekšlikums

Palātas ieteikums

24. pants

1.   Komisija savu priekšlikumu vienlaicīgi iesniedz abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm.

2.   Budžeta lēmējinstitūcija pieņem lēmumus par apropriāciju pārvietošanu, kā noteikts 3.–6. punktā, ja otrās daļas I sadaļā nav noteikts citādi.

3.   Izņemot steidzamus gadījumus, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un Eiropas Parlaments apspriež Komisijas priekšlikumu sešu nedēļu laikā pēc dienas, kad abas iestādes saņēmušas priekšlikumu par katru pārvietojumu.

4.   Priekšlikums par pārvietojumu ir apstiprināts, ja sešu nedēļu laikā

to apstiprina abas iestādes,

viena no abām iestādēm to apstiprina un otra atturas no rīcības,

abas iestādes atturas no rīcības vai nav pieņēmušas Komisijas priekšlikumam pretēju lēmumu.

5.   Šā punkta 4. punktā minētais sešu nedēļu termiņš tiek samazināts līdz trim nedēļām, ja vien viena no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm nelūdz citādi, gadījumos, ja:

i)

pārvietojums ir mazāks nekā 10 % no apropriācijām pozīcijai, no kuras tiek izdarīti pārvietojumi, un nepārsniedz 5 miljonus euro;

vai

ii)

pārvietojums attiecas vienīgi uz maksājumu apropriācijām un kopējā pārvietojuma summa nepārsniedz 100 miljonus euro.

6.   Ja viena no abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm ir grozījusi pārvietojumu, bet otra to ir apstiprinājusi vai arī atturas no rīcības, vai arī ja abas iestādes ir grozījušas pārvietojumu, par apstiprinātu uzskata mazāko no Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtajām summām, ja vien Komisija neatsauc savu priekšlikumu.

24. pants

1.   Iestādes savus priekšlikumus vienlaicīgi iesniedz abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm.

2.   Budžeta lēmējinstitūcija pieņem lēmumus par apropriāciju pārvietošanu, kā noteikts 3.–6. punktā, ja otrās daļas I sadaļā nav noteikts citādi.

3.   Izņemot steidzamus gadījumus, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un Eiropas Parlaments apspriež iestādes priekšlikumu sešu nedēļu laikā pēc dienas, kad tās saņēmušas priekšlikumu par katru pārvietojumu.

4.   Priekšlikums par pārvietojumu ir apstiprināts, ja sešu nedēļu laikā

to apstiprina abas iestādes,

viena no abām iestādēm to apstiprina un otra atturas no rīcības,

abas iestādes atturas no rīcības vai nav pieņēmušas iestādes priekšlikumam pretēju lēmumu.

5.   Šā punkta 4. punktā minētais sešu nedēļu termiņš tiek samazināts līdz trim nedēļām, ja vien viena no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm nelūdz citādi, gadījumos, ja:

i)

pārvietojums ir mazāks nekā 10 % no apropriācijām pozīcijai, no kuras tiek izdarīti pārvietojumi, un nepārsniedz 5 miljonus euro;

vai

ii)

pārvietojums attiecas vienīgi uz maksājumu apropriācijām un kopējā pārvietojuma summa nepārsniedz 100 miljonus euro.

6.   Ja viena no abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm ir grozījusi pārvietojumu, bet otra to ir apstiprinājusi vai arī atturas no rīcības, vai arī ja abas iestādes ir grozījušas pārvietojumu, par apstiprinātu uzskata mazāko no Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtajām summām, ja vien iestāde neatsauc savu priekšlikumu.

 

34.a pants

Iestādes, kuras nav pārstāvētas Samierināšanas komitejā, var nosūtīt tieši Samierināšanas komitejai savas rakstiskās piezīmes par Padomes nostājas un Eiropas Parlamenta grozījumu ietekmi. Komisijai jāņem vērā šīs piezīmes, sagatavojot jebkuru priekšlikumu Samierināšanas komitejai, kurš var ietekmēt šo iestāžu budžeta projektus.